apple-bus-hand-4277

Nová aplikace pro cestující veřejnost v Olomouckém kraji

T-MAPY ve spolupráci s KIDSOK vytvořily novou webovou aplikaci pro cestující v Olomouckém kraji.

jedoucí spoje

Jedoucí spoje → kliknutí na vybraný autobus v mapě → zobrazení jízdního řádu spoje vlevo a v mapě trasa spoje a maptip nad ikonou autobusu

Společnost T-MAPY vytvořila ve spolupráci s Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) aplikaci pro cestující veřejnost. Ta umožňuje získat přehled o aktuálně jedoucích spojích veřejné hromadné dopravy, jejich jízdních řádech včetně případných zpoždění a odjezdech z jednotlivých zastávek, resp. stanic. K dispozici je také modul umožňující vyhledání spojení s využitím všech módů veřejné hromadné dopravy a kalkulaci ceny jízdného pro vybrané spojení.

odjezdy ze zastavky

Odjezdy ze zastávky → kliknutí na zastávku s více módy dopravy

Nedílnou součástí aplikace je dynamická mapa, ve které jsou zobrazeny polohy všech dopravních prostředků registrovaných v systému, kterými jsou meziměstské autobusy a vlaky i vozidla městské hromadné dopravy vybraných měst. Na mapě jsou dále zobrazeny polohy všech zastávek a stanic a vykreslují se zde i průběhy tras vybraných spojů včetně možných alternativních tras zvoleného spojení. Mapa je interaktivní, automaticky reaguje na informace zobrazené v dalších částech aplikace a řadu informací lze získat kliknutím na příslušnou zastávku či vozidlo přímo v mapě.

vyhledani_spojeni

Vyhledání spojení → více možností spojení

kalkulace ceny

Kalkulace ceny s nabídkou jízdních dokladů pro vybrané spojení

Aplikace je koncipována jako webová, automaticky přizpůsobitelná uživatelskému prostředí mobilních zařízení a je dostupná na adrese https://www.cestujok.cz.

kontejnery

Pražská mapa tříděného odpadu

T-MAPY se podílely ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy na realizaci pasportu odpadového hospodářství. Jeho součástí je Mapa tříděného odpadu a Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem. Obě aplikace jsou k dispozici i pro veřejnost.

mapa2_mini

Mapa tříděného odpadu Praha

Mapa tříděného odpadu je aplikace, která na mapových podkladech zobrazuje jednotlivá stanoviště tříděného odpadu. Tato stanoviště mohou být umístěna na ulici a jsou volně přístupná, nebo jsou součástí domovního vybavení a slouží výhradně obyvatelům příslušných domů. Informace o jednotlivých stanovištích jsou k dispozici na informační kartě, která se zobrazí po kliknutí na zvolenou ikonu.

mapa_mini
image

Mapu tříděného odpadu naleznete na stránkách WebGIS hlavního města Prahy.

Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem

Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem (KSNKO) je aplikace, která na mapových podkladech zobrazuje jednotlivé umístění velkoobjemových kontejnerů, velkoobjemových kontejnerů určených pro bioodpad a mobilních sběrných dvorů v ulicích hl. m. Prahy. Více informací o jednotlivých službách naleznete na stránkách příslušné MČ nebo na: http://envis.praha-mesto.cz

 • VOK (velkoobjemové kontejnery) – služba přistavování velkoobjemových kontejnerů v ulicích města určených na objemný odpad v ulicích od občanů hl. m. Prahy.
 • Bio VOK – služba přistavování velkoobjemových kontejnerů v ulicích města určených pro bioodpad ze zahrad a domácností od občanů hl. m. Prahy.
 • MSD (mobilní sběrný dvůr) – služba přistavování více velkoobjemových kontejnerů určených pro objemný odpad, bioodpad, dřevo a kovy. Tato služba je přistavována na větší zpevněné plochy v MČ, které na svém území nedisponují stabilním sběrným dvorem.
komplexni system nakladani s kom odpad_mini
legend ke ksnsko

Aplikaci Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem naleznete na stánkách WebGIS hlavního města Prahy.

mapa v mobilu

Slibné aktivity podporující vznik digitální technické mapy České republiky

Na konferenci E-government byla odsouhlasena podpisem "Memoranda o spolupráci" podpora vzniku Digitální mapy ČR.

Digitální technická mapa České republiky má sloužit k jednotné správě geodat o umístění sítí elektronických komunikací a dalších prvcích infrastrukturních sítí včetně poskytování informací o technické infrastruktuře veřejným orgánům, vlastníkům nemovitostí, investorům a veřejnosti. Neexistence DTM zamezuje urychlení výstavby technické infrastruktury, zejména infrastruktury elektronických komunikací pro gigabitové služby, zvyšuje náklady na straně veřejné správy a soukromého sektoru a udržuje nadměrnou byrokratickou zátěž pro všechny zapojené subjekty. Výsledkem DTM by tedy mělo být snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

Jak je patrné ze seznamu signatářů na konci Memoranda, zbývá k jeho úplnému podepsání ještě velký kus cesty, jakkoli zejména podpisy náměstka ministra vnitra JUDr. Jaroslava Strouhala a předsedy Rady vlády pro informační společnost ing. Vladimíra Dzurilly patří do kategorie těch nejdůležitějších.

Společnost T-MAPY se – v návaznosti na svou účast při tvorbě GeoInfoStrategie a v návaznosti na svou dlouhodobou činnost při tvorbě a prosazování digitálních technických map – aktivně účastní celého procesu jako zakládající člen OS GeoInfoStrategie při CAGI, PS Geoinformatika při ICT Unii a Asociace podnikatelů v geomatice (mj. jsme také spolupracovali na textu Memoranda).

Další informace se dozvíte na T-MAPY Setkání uživatelů 2018 či při jiných pracovních jednáních.

PDF

Memorandum - Digitální technická mapa ČR

Download 
skoleni

Školení pasportních aplikací v Olomouci

Nechcete zmeškat jedinečné školení Pasportu komunikací, veřejného osvětlení a zeleně?

Pasport_verejneho_osvetleni_1

Pořád se ještě můžete přihlásit na školení, které se pořádá v Olomouci dne 13. 9. 2018.

Časový rozsah školení:

sál TAU

Místnost 1
 • 9:30 - 12:00
  Pasport komunikací, Pasport veřejného osvětlení
 • 13:00 - 15:00
  Importy a Exporty v Pasportu komunikací a Pasportu veřejného osvětlení (SHP a DBF soubory)

sál SIGMA

Místnost 2
 • 9:30 - 12:00
  Pasport zeleně

 • 13:00 - 15:00
  Importy a Exporty v Pasportu zeleně

Náplň školení:

Pasportní úlohy

 1. Úvod
 2. Základní obsluha aplikace
 3. Práce s agendami (moduly)
 4. Práce s mapovou částí
 5. Editace dat
 6. Novinky v pasportu
 7. Konzultace

Exporty a Importy (SHP a DBF soubory)

 1. Úvod
 2. Základní obsluha aplikace pro import a export (shp a dbf dat)
 3. Seznámení se s datovým modelem pasportu
 4. Popis jednotlivých postupů při exportu a importu dat
 5. Konzultace

Orientační cena školení (včetně občerstvení):
3 000,- Kč / osoba - pasportní aplikace
3 000,- Kč / osoba - exporty a importy
6 000,- Kč / osoba celý den

V případě účasti více osob z jedné organizace nabízíme velmi zajímavou slevu.

V případě zájmu o školení pasportních aplikací nás prosím kontaktujte na e-mailovou adresu lubor.livora@tmapy.cz do pátku 7. 9. 2018.

zachranka

Plán plošného pokrytí kraje prostředky zdravotnické záchranné služby

T-MAPY mají za sebou zajímavou realizaci geografické analýzy dat pro plán plošného pokrytí Středočeského kraje zásahovými prostředky zdravotnické záchranné služby.

V červnu a červenci 2018 jsme realizovali analýzu pokrytí pro Zdravotnickou záchrannou službu (dále jen ZZS) Středočeského kraje.


Jedním ze základních parametrů, pomocí kterého je měřena kvalita obslužnosti území kraje prostředky zdravotnické záchranné služby, je dodržení předepsaných dojezdových časů ze základny ZZS do kterékoli lokality na území kraje. K vyhodnocení tohoto parametru může významně posloužit geografická analýza, jejímž výstupem je model plošného pokrytí kraje zásahovými prostředky ZZS. Cílem analýzy je tedy zhodnotit a namodelovat aktuální stav pokrytí lokalit ve sledovaném území zásahovými prostředky z výjezdových stanovišť ZZS v silniční síti a na základě stanovených dojezdových časů. Analýza tedy může ve svých dílčích cílech ověřit obslužnost všech lokalit ve sledovaném území některou z výjezdových stanovišť ZZS v daném časovém limitu a stanovit plán plošného pokrytí ve formě rajonizace sledovaného území na rajony obsluhované jednotlivými výjezdovými stanovišti.

analyza_ZZS_naladeni_site
analyza_ZZS_nejblizsi_stanoviste
analyza_ZZS_servisni zony
plan_plosneho_pokryti

Nezbytnou podmínkou pro kvalitní provedení analýz je zajištění dostatečných vstupů, mezi které patří seznam výjezdových stanovišť ZZS včetně lokalizace, seznam lokalit ve sledovaném území včetně lokalizace, časový limit dojezdového času, vrstva silniční sítě aktuální verze datové sady pro síťové analýzy, parametry pohybu v síti (průměrné rychlosti, jednotkové časy) a referenční úseky mezi uzly sítě pro verifikaci modelu.

Na základě těchto vstupů je vytvořen a naladěn příslušný síťový model, který je základem pro řešení následných analytických úloh - analýzy nejbližšího výjezdového stanoviště ZZS, analýzy servisních zón pro všechna výjezdová stanoviště a vlastní plán plošného pokrytí všech lokalit stanovišti ZZS. Po zpracování této základní analýzy lze uvažovat o řešení dalších úloh směřujících k optimalizaci obslužnosti území. Jako příklad možných návazných analýz lze uvést vyhledání minimálního počtu výjezdových stanovišť k zajištění plné obslužnosti zájmového území, nalezení vhodného umístění nového výjezdového stanoviště, podmínění analýzy nejbližšího výjezdového stanoviště jeho kapacitními možnostmi nebo úrovní poskytovaných služeb apod.

kontejnery

Smart management odpadového hospodářství pro města a obce

Řešení Pasport odpadového hospodářství společnosti T-MAPY se přizpůsobuje moderním trendům a přidává možnosti chytrých funkcí pro ještě lepší a efektivnější správu odpadů pro města a obce.

Webová aplikace Pasport odpadového hospodářství umožňuje správcům jednotlivých druhů odpadu jednoduchou a přehlednou správu potřebných informací, které lze zároveň zpřístupnit veřejnosti a přispět tak k ochraně životního prostředí.Samotní uživatelé nejvíce ocení variabilní přístup k datům, jednoduché uživatelské prostředí, rychlou editaci dat, podporu plánování odpadového hospodářství, evidenci oprav jednotlivých sběrných nádob, podporu práce s daty, integraci s GIS, kompletní dokumentaci objektu či podporu práce se svozovými oblastmi.

POH1
POH2

Rozšiřující modul integrace se SW firmy ICS

Tento modul rozšiřuje funkčnost aplikace Pasport odpadového hospodářství o smart vizualizaci detailních informací o kontejnerech separovaného odpadu. Vstupní data jsou poskytovaná prostřednictvím software pro evidenci a vyhodnocení svozu tříděného i komunálního odpadu z nádob nebo pytlů ProBaze ODPADY SVOZ (ICS Identifikační systémy, a.s.).


Integrační modul umožňuje:

 • provést základní naplnění pasportu odpadového hospodářství do evidence stanovišť separovaného odpadu a kontejnerů
 • průběžně plnit a aktualizovat detailní informace o kontejnerech separovaného odpadu v rozsahu:
  • průměrná naplněnost kontejneru
  • datum a čas posledního svozu
  • četnost svozů, včetně dní, ve kterých svoz probíhá
 • Identifikace kontejnerů, které nebyly svezeny v posledním termínu svozu
 • vizualizaci výše uvedených informací v mapě
POH3
POH4

ukázka zobrazení času posledního svozu

POH5

ukázka zobrazení průměrné naplněnosti kontejnerů

Chcete se nezávazně dozvědět více o T-MAPY Pasportu odpadového hospodářství či jiných řešeních? Kontaktujte nás, rádi se Vám budeme věnovat.

corpis_integrace

E-SHOP.REPORT hlásí integraci s CORPIS MAPS


Unikátní plně konfigurovatelná analytická mapová platforma Corpis Maps kontinuálně rozšiřuje svoji funkčnost i schopnost integrace do ERP, CRM, BI, E-commerce systémů a webových aplikací.

Tuto možnost využívá např. nástroj E-SHOP.REPORT, který díky analytickým mapám umožňuje uživatelům v E-commerce datech identifikovat obchodní potenciál, příležitosti, trendy i rizika, analyzovat chování zákazníků a mnohem víc.

Více o zajímavé integraci naleznete v článku "Prodáváte do více zemí? Srovnáme vám přehledy." na webu E-SHOP.REPORT:

O produktu Corpis Maps

Corpis Maps je unikátní konfigurovatelná mapová aplikace určená pro prostorovou analýzu libovolných dat. Aplikace umožňuje také integraci s informačními systémy (např. ERP/CRM/BI/E-commerce).
Corpis Maps se stává stále více oblíbeným řešením z důvodu snadné implementace a hodnoty analytických informací, které je poskytováno koncovým uživatelům.
Analytické mapy vytvořené v Corpis Maps jsou využívány mnoha způsoby - velmi často se jedná o celofiremní geografický reportovací systém (Corporate Geographic Business Intelligence system), který pomáhá firmám všech velikostí prostorově analyzovat jejich obchodní výsledky a potenciál za účelem získání informací a znalostí o trhu, klientech a obchodním potenciálu - tato znalost má významný vliv na jejich obchodní růst i celkový úspěch na trhu.

gdpr-3385166_1920

T-WIST REN: Použití dat KN v aplikacích IS T-WIST a GDPR

T-MAPY zveřejnily aktuální informace k budoucímu použití dat katastru nemovitostí (KN) v aplikacích IS T-WIST z pohledu splnění povinností vyplývající ze směrnice GDPR.

Se zavedením směrnice GDPR dojde ke změně způsobu použití dat KN. ČÚZK na svých stránkách zveřejnil přehled změn v distribuci i samotném obsahu výměnném formátu VFK a zároveň popis rozšíření webových služeb dálkového přístupu (WSDP). Tyto změny ovšem nenastanou od května, ale až po nasazení nové verze ISKN, která je předběžně plánována ve 4. Q 2018.

Navrhované změny sledujeme a průběžně analyzujeme. Jednáme s ČÚZK o běžně používaných funkcích při práci s daty KN, které nebudou po provedení změn možné a o způsobu jejich řešení (i pomocí rozšířených služeb webového dálkového přístupu).

Do konce června bychom měli mít detailnější přehled o dopadech na funkčnost aplikace T-WIST REN, ale i dalších aplikací využívajících data KN, o čemž své zákazníky budeme dále informovat.

partnership

T-MAPY oznamují nové partnerství se společnostmi Geo Data, DATA PROCON, Geomorava a IterSoft

Společnost T-MAPY si dovoluje s radostí oznámit, že se jejími partnery pro oblast dodávky GIS řešení staly společnosti Geo Data, s.r.o., DATA PROCON s.r.o., Geomorava s.r.o. a IterSoft s.r.o.

Systém GIS4U společnosti T-MAPY se tím nově stane základem GIS pro více než 700 měst a obcí v České republice. Řešení společnosti T-MAPY tak bude zásadním způsobem provozováno na všech úrovních veřejné správy České republiky od nejmenších obcí přes městysy, města, statutární města, krajské úřady až po centrální státní správu. Tento krok by se měl příznivě projevit ve všech oblastech činnosti společnosti, tedy mj. v šíři a kvalitě nabízených produktů. Zároveň díky síti partnerů bude zajištěna maximální podpora zákazníků „přímo na místě“ jak v oblasti podpory softwarových aplikací, tak v oblasti dodávky odpovídajících geodat a dalších navazujících služeb.

tmapy-partners

Analýza nehodovosti na Novém Zélandu vytvořená v CORPIS MAPS


Podívejte se na tuto unikátní interaktivní analytickou mapu, kterou jsme vytvořili v CORPIS MAPS společně s firmou Smart GIS Solutions, která je naším implementačním partnerem na Novém Zélandu.

Mapa zobrazuje oficiální data nehodovosti na Novém Zélandu (Crash Analysis System data) z NZTA Open Data Portal a umožňuje prohlížet dopravní nehody s veškerými detaily v nejvyšším možném geografickém detailu v několika různých vizualizacích a podkladovou mapou, která kombinuje letecký snímek a základní mapu.

V mapě se můžete jednoduše podívat, kde se co stalo, což vám dá nejen spoustu informací o nehodách, ale také zkušenost do budoucna. Jestli někdy pojedete na Nový Zéland na dovolenou, budete přesně vědět, na které úseky silnic si dát pozor a proč.

Tato mapa pomáhá chránit zdraví obyvatel Nového Zélandu.
Jestliže je na Novém Zélandu někdo z vašich blízkých, řekněte mu o této mapě.

O produktu CORPIS MAPS

CORPIS MAPS je unikátní konfigurovatelná mapová aplikace určená pro prostorovou analýzu libovolných dat. Aplikace umožňuje také integraci s informačními systémy (např. ERP/CRM/BI/E-commerce).
CORPIS MAPS se stává stále více oblíbeným řešením z důvodu snadné implementace a hodnoty analytických informací, které je poskytováno koncovým uživatelům.
Analytické mapy vytvořené v CORPIS MAPS jsou využívány mnoha způsoby - nejčasteji se jedná o celofiremní geografický reportovací systém (Corporate Geographic Business Intelligence system), který pomáhá firmám všech velikostí prostorově analyzovat jejich obchodní výsledky a potenciál za účelem získání informací a znalostí o trhu, klientech a obchodním potenciálu - tato znalost má významný vliv na jejich obchodní růst i celkový úspěch na trhu.

O firmě T-MAPY

Společnost T-MAPY spol. s r.o. byla založena v roce 1992. Od počátku své existence se orientuje na poskytování služeb v oblasti informačních a geoinformačních technologií. T-MAPY dnes patří mezi lídry v oblasti geoinformačních technologií nejen v České republice. Dodáváme řešení pro veřejnou správu, soukromý sektor, dispečerská pracoviště, krizové řízení, územní plánování, armádu a další.

Copyright © 2020 | T-MAPY spol. s r.o.