T-MAPY

Profil společnosti

Historie

Společnost T-MAPY spol. s r.o. jsme založili v roce 1992. Od samého počátku se zaměřujeme na poskytování produktů a služeb v oblasti informačních a geoinformačních technologií. Významným milníkem pro nás byl rok 2003, kdy jsme se díky fúzi se společnostmi Hydrosoft Praha a Sirion staly jedním z nejsilnějších subjektů na českém geoinformačním trhu. Následný rozvoj byl přirozeně doprovázen rozšiřováním nabídky - od zpracování dat a implementace software třetích stran až po vývoj vlastního GIS software a poskytování komplexních služeb v této oblasti. Dnes naše produkty a služby aktivně využívá více než 2000 zákazníků.

V roce 2012 jsme rozšířili naše aktivity i na slovenský trh. Svou pozici jsme zásadně posílili založením místní pobočky a akvizicí společnosti GISTA. Na rostoucí počet zákazníků jsme reagovali založením samostatné firmy T-MAPY Slovensko, která v roce 2021 fúzovala se společností MAPA Slovakia Digital. Vznikl tak subjekt s názvem T-MAPY s. r. o., který dnes dodává GIS řešení pro více než 700 slovenských zákazníků.

V průběhu let jsme navázali další strategická partnerství i v České republice. Prostřednictvím sítě partnerských firem (Geo Data, DATA PROCON, Geomorava, GAP Pardubice a IterSoft) dodáváme kvalitní GIS řešení pro více než 850 menších měst a obcí. Díky majetkovému propojení s firmou GRID, která je jednou z nejprogresivnějších geodetických firem ČR v oblasti mobilního mapování, dokážeme našim zákazníkům zajistit unikátní geodata vytvořená pomocí nejmodernějších metod.

Milníky společnosti

 • 1992
  založení společnosti T-MAPY
 • 1993
  pracujeme na prvních datových zakázkách - digitalizace map 1:10 000 a katastrálních map
 • 1997
  vytváříme první vlastní softwarové řešení (T-MapViewer)
 • 2000
  nasazujeme vlastní webový systém T-WIST a T-MapServer u prvních zákazníků
 • 2000
  stáváme se oficiálním partnerem společnosti Esri
 • 2003
  spojení firem Hydrosoft Praha, Sirion a T-MAPY
 • 2014
  akvizice společnosti GISTA (Slovensko)
 • 2016
  modernizujeme platformu T-WIST/Spinbox s důrazem na standardizované softwarové produkty
 • 2018
  budujeme síť partnerů a společně dodáváme systém GIS4U pro více jak 850 obcí
 • 2021
  majetkové propojení se společností GRID
 • 2021
  fúze T-MAPY a Mapa Slovakia Digital (Slovensko)

Současnost

Jsme lídrem v oblasti geoinformačních technologií v České republice. Naše řešení jsou provozována na všech úrovních veřejné správy od nejmenších obcí přes města, statutární města a krajské úřady až po centrální správu. Vedle komplexních systémů pro veřejnou správu dodáváme specializovaný software pro dispečerská pracoviště, krizové řízení, územní plánování i životní prostředí.

Pevnou pozici na trhu nám zajišťuje silné technologické zázemí a expertní znalosti a zkušenosti našich zaměstnanců. Zákazníkům nabízíme orientaci v nejnovějších trendech a hluboké znalosti příslušných procesů včetně aktuálně platné legislativy. Mezinárodní zkušenosti jsme získali díky účasti na velkých projektech v Německu, USA, Velké Británii, ve Skandinávii, na Kypru a v Moldavsku.

Trendy v oboru geoinformačních technologií nejen sledujeme, ale dlouhodobě usilujeme o to být i jejich aktivními tvůrci. V průběhu let jsme se podíleli a podílíme na řešení řady projektů Technologické agentury ČR i dalších výzkumných subjektů. Významně se angažujeme v oblasti GeoInfoStrategie a projektu Digitální technické mapy ČR.

Naše vize

Informační systém chápeme jako živý organismus, který v sobě integruje data, hardware, software i všechny jeho uživatele. Ve všech fázích jeho vývoje zdůrazňujeme poslední ze tří písmen zkratky GIS – tedy „S“ jako systém. Geodata a systémy, které s nimi pracují, umíme propojit s dalšími aplikacemi a zdroji dat. Vytváříme tak vyspělé informační systémy, které svým uživatelům přinášejí významnou přidanou hodnotu.

Naším cílem je pomáhat vám lépe pracovat s prostorovými informacemi, propojit je s dalšími daty a využít tak naplno jejich potenciál.

Technologie

V oblasti geografických informačních systémů jsou námi nabízené produkty a řešení realizovány jak prostřednictvím Open Source, tak i komerčních technologií Esri.

Open Source
Námi dodávané produkty a řešení jsou vytvořeny s pomocí Open Source technologií na vlastních platformách T-WIST a Spinbox.

Esri-Logo

T-MAPY jsou klíčovým strategickým partnerem firmy Esri, jejíž produkty jsou standardem jak v USA a Evropské unii, tak i ve veřejné správě České republiky. Společnost T-MAPY má statut Esri Developer (na základě ucelené sady certifikovaných aplikací vytvořených s použitím technologií Esri) a je největším partnerem společnosti ARCDATA, výhradního distributora Esri pro Českou republiku. V České republice jsme byli opakovaně oceněni jako partner roku. Naši zákazníci opakovaně získávají prestižní ocenění Special Achievement in GIS přímo od společnosti Esri.

Esri SAG Awards

Special Achievement in GIS:
2023 - Český statistický úřad (ČSÚ) - Statistický geoportál
2019 - Statutární město Jihlava - Jihlava City GIS
2018 - Agentura ochrany přírody a krajiny - Nature Conservancy Information System
2016 - Statutární město Brno - The Digital Technical Map of Brno
2012 - Zeměměřický úřad - Information System of the National Map Series
2010 - Útvar rozvoje hlavního města Prahy (nyní Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy) - The Digital Map of Prague
2009 - Statutární město Brno - Geographic Information System for Brno City Municipality (GISMB)

Spolupráce s EU

Společnost T-MAPY dlouhodobě využívá pro vzdělávání zaměstnanců a spolupráci s vysokými školami možnosti financování z dostupných dotačních zdrojů. Více informací o realizovaných projektech naleznete zde.

Vizuální identita

logo_KH_kraj

Projekt nové vizuální identity u příležitosti výročí 30 let na trhu byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Ochrana oznamovatele

Ochrana osob, které oznamují porušení práva (whistleblowing)


Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, k němuž došlo nebo může dojít ve společnosti T-MAPY, může učinit osoba, která byla nebo je v kontaktu se společností T-MAPY v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, nebo i osoba, která pro uvedenou společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Příslušnou osobou pro přijímání oznámení je Ing. Michaela Marková, (dále též „příslušná osoba“).

Oznámení lze učinit níže uvedenými způsoby:

 • Oznámení můžete učinit zasláním emailu na adresu: michaela.markova@tmapy.cz.
 • Oznámení můžete učinit též osobně u příslušné osoby v kanceláři ve 3. patře na adrese Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové.
 • Telefonicky pak na čísle 721 441 161.

 

Oznamovatel

Oznamovatelé jsou osoby, které pro T-MAPY spol. s r.o. vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

 

Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat:

 • trestný čin,
 • přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušení zákona o ochraně oznamovatelů nebo porušení jiného právního předpisu nebo předpisu Evropské unie.

 

Obsah oznámení

 • podrobné vylíčení protiprávního jednání (předmět oznámení, kde se o něm oznamovatel dozvěděl, důkazy a podkladové materiály atd.),
 • v případě anonymního oznámení je rovněž nutné uvést, z jaké pozice je daná osoba oprávněna vystupovat jako oznamovatel (viz článek „Oznamovatel“).

 

Proces vyřízení oznámení

 • Příslušná osoba musí do 7 dnů vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení.
 • Do 30 dnů musí vyrozumět oznamovatele o výsledku přezkoumání.
 • Lhůtu lze dvakrát prodloužit o 30 dnů.
 • Příslušná osoba musí navrhnout opatření k předejití nebo nápravě protiprávního jednání.
 • Oznámení bude archivováno po dobu 5 let. Pro uchování oznámení je využíváno bezpečné prostředí.

 

Ochrana oznamovatelů

Podstatou směrnice EU je ochrana osob, které nahlašují porušení práva Unie, proto je i ve společnosti T-MAPY garantována ochrana nahlašujících osob, a to takovým způsobem, aby nedošlo k vyzrazení jejich totožnosti třetí osobě.

Příslušná osoba přebírá závazek ochrany oznamujících osob nejen z hlediska jejich totožnosti, ale také před odvetnými opatřeními proti jim samotným nebo jejich spolupracovníků či příbuzným.

Příslušná osoba se jako jediná smí seznamovat s oznámeními, a tedy je i posuzovat.

Příslušnou osobou pro výkon této činnosti je Ing. Michaela Marková, michaela.markova@tmapy.cz, tel.: 721 441 161

Identifikační údaje firmy