MAS_Zubri_banner_louka

Podpořené projekty MAS Zubří země

Řada měst publikuje své strategické záměry prostřednictvím veřejných interaktivních map. Nedávno jsme například psali o Mapě investičních akcí ve Dvoře Králové nad Labem a Trutnově. Díky ní může vedení města seznámit občany s projekty, které se podařilo realizovat, i představit své investiční plány do budoucnosti.

Podobně, tj. prostřednictvím veřejné mapové aplikace, informuje MAS Zubří země občany svého regionu o projektech podpořených v rámci dotačních programů.

MAS_Zubri_podporene_projekty_m

Díky mapě Podpořené projekty mají občané přehled, jak konkrétně jsou využity finanční zdroje v jejich regionu.

MAS (místní akční skupina) Zubří země, o.p.s. je společenství subjektů ze soukromého i veřejného sektoru, jejichž společným cílem je rozvoj daného území. Jedním z nejdůležitějších úkolů MAS je získávání a rozdělování finančních prostředků (dotací). Ročně jsou skupinou posuzovány desítky projektů, v rámci různých dotačních výzev, pro neziskový, soukromý i veřejný sektor. Veřejná interaktivní mapa představuje ideální způsob, jak jednoduše a přehledně zprostředkovat jak informace o projektech, které žádají o finanční podporu, tak i o výsledném přidělení/nepřidělení dotace.

Mapa Podpořené projekty zobrazuje všechny projekty posuzované v rámci MAS. Jednotlivé projekty jsou zobrazeny jako body v dané lokalitě, pro zvýšení přehlednosti jsou barevně rozlišeny podle dotační výzvy (IROP, OPZ, OPŽP a PRV). Po kliknutí na příslušný bod se zobrazí podrobné informace k projektu: název, anotace, stav, podpořený sektor a řada dalších údajů včetně fotografií a odkazů na další doplňující dokumenty. Posuzované projekty je také možné filtrovat podle celé řady kritérií: dotační program, stav projektu, podpořený sektor a další.

MAS_Zubri_podporene_projekty_filtr_m

V interaktivní mapě jsou zobrazeny desítky projektů, filtrování tak představuje velmi užitečný nástroj. Na tomto obrázku jsou například zobrazeny pouze aktuálně realizované projekty. Informační okno vpravo obsahuje detailní údaje o vybraném projektu.

Mapa podpořených projektů je pro MAS skvělý způsob, jak přehledně a transparentně komunikovat svoji činnost. Umožňuje zprostředkovat veřejnosti informace o tom, pro které konkrétní projekty v rámci jakých dotačních výzev se MAS podařilo zprostředkovat finanční podporu.

Zaujala Vás mapa investičních/podpořených projektů a chtěli byste ji i ve svém městě, či regionu? Kontaktujte nás, rádi se Vám budeme věnovat.

umbrella_street_lights

Pasport veřejného osvětlení umí víc, než jen evidovat lampy a stožáry (2. část)

V první části článku jsme psali o výhodách propojení dat Pasportu veřejného osvětlení a Digitální technické mapy v Havlíčkově Brodě a také o tom, jaké objekty evidují v aplikaci PVO v Jihlavě. Začátek článku najdete zde.

Ve druhé části článku se dočtete, jak v Klášterci nad Ohří pomocí PVO evidují údaje o revizích a opravách veřejného osvětlení. Dozvíte se, že data pasportu tvoří nezbytný podklad řady strategických dokumentů a ukážeme vám, jak výstupy Generelu veřejného osvětlení prezentují veřejnosti v Hradci Králové. Také naznačíme, co všechno umí Chytré veřejné osvětlení.

Revize, opravy, záruky

Každá obec je ze zákona povinna veřejné osvětlení nejen zřídit a provozovat, ale i řádně spravovat. Na údržbu veřejné osvětlovací soustavy proudí nemalé finanční prostředky z obecního rozpočtu. Proto je důležité opravy a revize veřejného osvětlení evidovat.

Aplikace PVO umožňuje u jednotlivých rozvaděčů, lamp, stožárů, kabelů i dalších prvků zaznamenat datum opravy, její popis, cenu, kdo opravu provedl a další údaje. Systém nabízí také možnost zaslání automatické e-mailové notifikace o blížícím se termínu revize, nebo konci záruční doby provedené opravy. Díky nastavení různé úrovně přístupových práv lze aplikaci zpřístupnit i mimo danou organizaci a využít ji i pro plánování prací (například pracovníky technických služeb).

“Díky možnosti evidovat opravy k jednotlivým prvkům pasportu veřejného osvětlení máme přehled nejen o četnosti poruch a množství vyměňovaných svítidel a světelných zdrojů, ale i o celkových nákladech spojených s opravami.”

Bc. Michal Dlouhý

Městský úřad Klášterec nad Ohří
pvo_opravy_klasterec_m

Řádná evidence oprav a revizí prvků veřejné osvětlovací soustavy poskytuje přehled o četnosti poruch i celkových nákladech na údržbu veřejného osvětlení.

Podkladová data pro strategické dokumenty

Kvalitně vedená data v pasportu veřejného osvětlení jsou nezbytným podkladem pro vypracování řady strategických dokumentů. Jedním z nejčastějších je tzv. Energetický audit, který posuzuje aktuální stav soustavy veřejného osvětlení obce a potenciál úspor v této oblasti. Kromě toho, že se jedná o důležitý dokument pro strategická rozhodnutí obce, je také spolu s pasportem veřejného osvětlení a dalšími dokumenty nezbytným podkladem v žádostech o dotace (např. na obnovu osvětlovací soustavy a pořízení a optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení).

Dalším koncepčním dokumentem je Generel veřejného osvětlení. Tento komplexní strategický dokument definuje koncepci města v oblasti veřejného osvětlení. Vychází z dat pasportu veřejného osvětlení a je po schválení radou města závazný pro projektování, výstavbu, údržbu a provoz veřejného osvětlení na území města.

Pro jednoduchou a přehlednou prezentaci generelu veřejného osvětlení jsme pro město Hradec Králové vytvořili webovou mapovou aplikaci. Obyvatelé města se tak mohou snadno seznámit s aktuální stavem veřejného osvětlení (včetně podrobných informací jako je chromatičnost, typ svítidla, třída svítivosti …) i návrhem jeho obnovy a modernizace.

pvo_generel_hk_m

V mapové aplikaci Generel veřejného osvětlení se občané Hradec Králové mohou snadno seznámit se současným stavem veřejného osvětlení i návrhem jeho obnovy a modernizace.

Chytré veřejné osvětlení

Pro města, která chtějí využít naplno potenciál nejmodernějších technologií, nabízíme rozšíření PVO s názvem Chytré veřejné osvětlení. Ve spolupráci s partnerskou firmou zajistíme osazení lamp veřejného osvětlení speciálními moduly a propojíme je s naší aplikací. Uživatel tak získá nejen on-line data o stavu svítidel, ale také možnost celou soustavu veřejného osvětlení efektivněji řídit a spravovat. Co konkrétně Chytré veřejné osvětlení umí? Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách.

umbrella_street_lights

Pasport veřejného osvětlení umí víc, než jen evidovat lampy a stožáry (1. část)

Povinnost vést evidenci veřejného osvětlení je obcím dána stavebním zákonem (zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). Vhodné evidenční nástroje jim nejen usnadní splnění výše zmíněného závazku, ale zároveň umožní i snížit náklady spojené se správou městského/obecního majetku. Zajímá Vás jak?

Pasport veřejného osvětlení (PVO) od firmy T‑MAPY je přehledná webová aplikace pro evidenci veřejného osvětlení a souvisejících prvků, kterou denně používají desítky měst i menších obcí. S jakými dalšími úkoly vedle snadné digitální správy prvků veřejného osvětlení jim aplikace PVO pomáhá?

V první části článku se dozvíte, jak v Havlíčkově Brodě s pomocí PVO řeší zlepšení Digitální technické mapy, a jak doplňková funkce této aplikace usnadňuje práci úředníkům v Jihlavě.

Propojení s technickou mapou

Digitální technická mapa (DTM) je ucelené mapové dílo, které podrobně popisuje skutečný stav přírodních a technických objektů a zařízení v daném území. Je velmi důležitým zdrojem informací pro efektivní správu města. Data DTM jsou v pravidelných intervalech aktualizována, v mezidobí ale samozřejmě dochází ke změnám. Kde získat aktuální data?

Velmi chytře to v naší mapové aplikaci vyřešili v Havlíčkově Brodě. Na základě požadavku tohoto zákazníka jsme připravili automatické propojení aplikace Technická mapa a Pasportu veřejného osvětlení (PVO). S PVO se pracuje na denní bázi a je proto ideálním zdrojem aktuálních dat. Do technické mapy přibyly dvě nové mapové vrstvy zobrazující umístění stožárů a kabelů veřejného osvětlení. Snadno tak lze porovnat například zákres umístění elektrického kabelu podle DTM ve srovnání s aktuálními daty pasportu.

“Uvědomili jsme si, že jsou v DTM stále místa, kde z různých příčin nemáme data kabelového vedení veřejného osvětlení k dispozici (např. pokud nebylo umístění kabelů zaměřeno při realizaci, nebo byla data převzata od jiného subjektu). Pasport veřejného osvětlení nám ale tyto informace poskytuje. Díky doplnění vrstev z pasportu do aplikace Technická mapa máme neustále k dispozici aktuální data stožárů a kabelů veřejného osvětlení. Průběžně tak můžeme odstraňovat případné nesoulady mezi těmito dvěma datovými sadami.”

Ing. Vladimír Kučírek

Městský úřad Havlíčkův Brod
pvo_dtmm_hb_m

Díky automatickému propojení s PVO je možné v aplikaci Technická mapa zobrazit aktuální data o umístění kabelů a stožárů veřejného osvětlení.

Evidence objektů na stožárech

Co má společného vánoční výzdoba, závěsný květináč a reproduktor veřejného rozhlasu? Všechno jsou to objekty upevněné na stožárech veřejného osvětlení. Aplikace PVO obsahuje i speciální agendu pro evidenci takovýchto objektů. Naši zákazníci zde vedle již zmíněných prvků spravují data o reklamách, dopravních značkách, kamerách, zastávkách MHD a další. Typ objektu si uživatel definuje sám podle svých konkrétních potřeb.

“Pasport veřejného osvětlení od f. T‑Mapy máme na našem úřadu již řadu let. Agendu pro evidenci objektů, která je součástí pasportní aplikace, používáme pro správu a plánování různých prvků, které jsou na stožárech upevněny - reklamy, reproduktory, kamery atd. Z hlediska rozsahu agendy veřejného osvětlení se sice jedná jen o doplněk, ale pro evidenci těchto objektů je velmi užitečný.”

Mgr. Jana Košábková

Magistrát města Jihlavy
pvo_objekty_jihlava_m

PVO umožňuje evidovat i nejrůznější prvky upevněné na stožárech veřejného osvětlení - reproduktory, reklamy, prvky vánoční výzdoby i závěsné květináče.

V pokračování článku se dozvíte například to, že díky PVO mají v Klášterci nad Ohří přehled o nákladech spojených s provozem a údržbou veřejné osvětlovací sítě. Ukážeme vám, jak v Hradci Králové přehledně a srozumitelně seznamují veřejnost s výstupy Generelu veřejného osvětlení. Také se dozvíte, co umí Chytré veřejné osvětlení.

globe_1

Významné mezinárodní ocenění pro Jacka Dangermonda

Zakladatel Esri Jack Dangermond obdržel medaili Planet and Humanity Medal od Mezinárodní geografické unie (IGU). Toto ocenění je udělováno jednou za čtyři roky osobnostem, které se významně zasadily o mír, prosperitu nebo udržitelnost naší společnosti. Jack Dangermond je první osobou ze soukromého sektoru, které bylo toto prestižní ocenění uděleno.

Jack-Dangermond-1m

Zakladatel Esri, Jack Dangermond, byl oceněn medailí Planet and Humanity Medal od Mezinárodní geografické unie. Ocenění získal především za rozvoj a propagaci GIS jako nástroje pro řešení problémů našeho světa.

Jack Dangermond je dlouholetým propagátorem geografie a GIS nástrojů, které umožňují využití geografických poznatků v mnoha oblastech lidské činnosti. Jak sám říká “Geografie nám pomáhá lépe pochopit a řešit současné problémy světa”. Také v reakci na udělení ceny Jack uvedl, že se jedná o ocenění pro všechny uživatele GISu a vnímá ho jako potvrzení důležitosti většího využití těchto nástrojů v naší společnosti, protože “GIS dělá svět lepším místem”.

Připojujeme se ke gratulaci a ze srdce souzníme s Jackovými slovy. I my v T‑Mapách věříme, že geoinformatika pomáhá vytvářet z dat informace a znalosti, které podporují kvalitní rozhodování a zvyšují efektivitu poskytovaných služeb. To pak přispívá k budování a plánování udržitelnějších měst, regionů a obecně zlepšování životního prostředí nás všech. Více informací o našem konceptu SmartCity, nebo GeoFaM naleznete na našem webu.

Handshake,Concept,-,Business,Metaphor,Illustration

T-MAPY oznamují majetkové propojení se společností GRID

T-MAPY spol. s r.o., jeden z lídrů v oblasti geoinformačních technologií v České republice, s potěšením oznamují úspěšné majetkové propojení se společností GRID, a.s.

Pražská firma GRID se zaměřuje na výkon geodetických a kartografických prací. Je špičkou v oblasti inženýrské geodézie a jedním z lídrů v oblasti mobilního mapování v České republice Stejně jako T-MAPY je významným členem Asociace podnikatelů v geomatice.

T-MAPY se po dokončení transakce stávají majitelem 58 % akcií GRIDu. Tento strategický krok je součástí dlouhodobého růstu a posilování pozice obou firem na česko-slovenském trhu geomatiky.

Vstup T-MAP do společnosti GRID zapadá do naší strategie směřující k větší agregaci subjektů na poli geomatiky a představuje skvělou příležitost k posílení portfolia služeb obou společností,” říká Ing. Jiří Bradáč, jednatel společnosti T-MAPY a nový předseda představenstva GRIDu. „Propojením know-how obou firem výrazně vzroste naše společná schopnost kvalitně se pohybovat na poli DTM, 3D GIS a BIM či AM/FM jak z pohledu softwarových řešení, tak z pohledu geodat nejvyšší kvality. Jsme pevně přesvědčeni, že vzniklé partnerství má jasný synergický potenciál v duchu 1+1 >> 2 a bude pozitivně přijato jak zákazníky, tak partnery obou společností.

Ing. Zbyněk Kugler, výkonný ředitel GRIDu, k transakci dodává: “Vstup T-MAP do GRIDu vítáme a těšíme se na budoucí spolupráci. Spojená platforma GRID a T-MAPY bude velmi silná v kompletním řešení problematik geomatiky v širším kontextu. Od tohoto kroku si slibuji posílení a další posilování v technologickém vývoji, jak tvorby geodat, tak i jejich vyhodnocení, publikace i finálního zobrazení a zhodnocení. Pro naše stávající i budoucí partnery je nové spojenectví potvrzením kvalitní spolupráce a její posilování na všech úrovních.

children-go-to-school-1

Děčín na svém mapovém portálu nabízí aplikaci Školské obvody

Do jakého školského obvodu spadá moje bydliště?
V Děčíně poradí nová mapa.

Od 1. dubna začal zápis dětí do prvních tříd základních škol. Ve větších městech jsou spádové obvody jednotlivých škol vyhlašovány městskou vyhláškou a s měnícím se počtem dětí v dané lokalitě se mohou měnit i tyto obvody.

Jak tedy zjistím, která škola je pro mé dítě spádová? V Děčíně zjednodušili rodičům budoucích prvňáčků hledání díky nové mapové aplikaci.

skolske-obvody-decin-1

Aplikace Školské obvody přehledně zobrazuje spádové oblasti jednotlivých děčínských škol.

V aplikaci Školské obvody, která je nyní součástí mapového portálu města Děčín, jsou jednotlivé spádové oblasti vyznačeny v mapě. Uživatel zde jednoduše vyhledá adresu svého bydliště. Poté pouhým kliknutím do mapy v daném místě zobrazí informační panel s názvem školy a příslušnými kontaktními údaji. Rovnou z mapy tak může přejít na webové stránky dané školy.

skolske-obvody-decin-2

Zvláště v místech, která jsou na hranici jednotlivých školských obvodů, je mapa důležitým pomocníkem v nalezení spádové školy.

Mám opravdu radost, že se nám podařilo tuto mapu spustit. Usnadňuje rodičům orientaci. Z mapy se lze rovnou „prokliknout“ na web příslušné školy a po zadání údajů vygenerovat žádost k přijetí na školu.

Martin Pošta2

Mgr. Martin Pošta

náměstek primátora pro školství, kulturu a sport, Statutární město Děčín

Zaujala Vás mapa školských obvodů a chtěli byste ji i na svém městě? Kontaktujte nás, rádi se Vám budeme věnovat.

blokové čištění hero1

V Třebíči GIS pomáhá se správou blokového čištění

Město Třebíč spravuje 150 km místních komunikací III. třídy, 165 km komunikací IV. třídy a 77 ha veřejných ploch zeleně. Pro všechny tyto plochy musí zajistit několikrát ročně řádnou údržbu v rámci blokového čištění včetně zimní údržby. Město nevlastní společnost typu technických služeb a péče o městský majetek je řešena privátními subjekty.

I z toho důvodu potřebuje městský úřad velmi přesně evidovat čištěné plochy. Zpočátku byla tato agenda vedena lokálně u správce GIS, v roce 2017 bylo nasazeno sofistikovanější řešení v podobě specializované aplikace Blokové čištění od společnosti T-MAPY.

Prokazatelné dopady nasazení aplikace

efektivní plánování a koordinace čištění

jednodušší aktualizace map blokového čištění

úspora nákladů

Aplikace Blokové čištění od společnosti T-MAPY nám zjednodušila správu a aktualizaci dat blokového čištění a výrazně přispěla k efektivnějšímu plánování údržby městských ploch.

Ivo_Krčmář

Bc. Ivo Krčmář

správce GIS, Městský úřad Třebíč
blokove-cisteni (1)_mini

Technické informace

 • nadstavbový modul Pasportu komunikací
 • umožňuje evidenci a plánování blokového čištění komunikací, které se provádí 2x – 4x ročně
 • agendy Bloky, Bloky - termíny, Úseky čištění, Povrchy čištění, Vpustě čištění
 • evidence bloků, aktuálních i plánovaných termínů čištění, správců blokového čištění, ceny čištění a ulic, ve kterých čištění probíhá
 • úzké propojení s Pasportem komunikací přes úseky komunikací včetně indikace změn v geometriích úseků

Původní řešení evidence blokového čištění

Informacím o plochách udržovaných v rámci blokového čištění je v Třebíči věnována velká pozornost. Protože je již řadu let blokové čištění ve městě zajišťováno soukromými firmami, bylo třeba co nejpřesněji vyjádřit sumu udržovaných ploch tak, aby byla nasmlouvaná údržba nastavena průhledně, spravedlivě a byly za ní účtovány prokazatelně odpovídající částky. Sumarizace prostřednictvím délek komunikací se ukázala nedostatečná a byla proto nahrazena plošným vyjádřením.

Město má k dispozici pokročilá GIS data spravovaná místním Odborem rozvoje a územního plánování. Jako podklad byla použita data digitální technické mapy a pasportu zeleně, udržované plochy byly vyjádřeny polygony (tzv. bloky). Každému bloku pak byla přiřazena hodnota (číslo v rámci čištění), nebo speciální příznak (např. v případě plochy průběžného čištění centra nebo komunikaci v lokalitě památek UNESCO). Za účelem grafického vyjádření byly v prostředí ArcGIS vyhotoveny i mapové listy pro jednotlivé bloky.

Tato data včetně mapových výstupů byla vytvářena a udržována lokálně u správce GIS. V té době již město Třebíč využívalo webové agendové řešení v podobě aplikace Pasport komunikací od společnosti T-MAPY. V rámci jeho rozšiřování byla na základě požadavků města vytvořena specializovaná nadstavba pro evidenci dat blokového čištění.

Hlavní požadavky

zlepšení tvorby mapy blokového čištění, efektivnější koordinace prací, snadnější aktualizace a publikace dat

Nová aplikace Blokové čištění

Aplikace Blokové čištění je speciálně vyvinutá nadstavba Pasportu komunikací, která slouží k evidenci a plánování blokového čištění komunikací a ostatních ploch. Stejně jako u dalších agendových aplikací od společnosti T-MAPY, i zde mají uživatelé k dispozici všechny potřebné nástroje pro práci s databázovou i mapovou částí.

Všechny čištěné plochy v obci jsou rozděleny na bloky, které představují základní jednotky agendy. Tyto bloky byly převzaty z původní evidence, aktualizace dat probíhá již v novém řešení. Ke každému bloku se evidují termíny čištění (aktuální i plánované), spolu s označením a typem bloku, správcem blokového čištění a ulicí, ve které čištění probíhá. U jednotlivých úseků čištění je také možné nastavit cenu za jejich údržbu.

blokove_cisteni_trebic_mini

Díky propojení s Pasportem komunikací aplikace sama hlídá případné změny, ať už se jedná o zcela nové komunikace, nebo změny v geometrii stávajících. Pokud aplikace detekuje změny, zobrazí se notifikace u dotčených úseků čištění, které tak zůstávají stále aktuální.

U každého úseku čištění je také možné zaznamenat informaci o zákazu stání. Pokud je třeba evidovat přesnější informace o dopravních omezeních v rámci blokového čištění, lze přidat vrstvu dočasných značek v Pasportu komunikací. Tato informace se následně automaticky zobrazí i v aplikaci Blokové čištění.

image_2020_09_24T10_15_03_771Z

Další nástroje a vlastnosti aplikace

 • Díky atributu „stav“ lze v aplikaci evidovat právě probíhající čištění a zároveň již plánovat údržbu úseků pro následující období.
 • Tabulkový export do formátu xls obsahuje přesné informace o rozloze čištěných ploch.
 • Součástí aplikace je i evidence čištění kanalizačních vpustí.

Mapová část aplikace poskytuje názorný grafický přehled o jednotlivých blocích včetně termínů jejich čištění. Je v ní možné zobrazovat bloky podle různých typů, správců čištění, nebo podle zákazu stání. V mapě lze sledovat i to, kolik dnů zbývá do čištění jednotlivých úseků. Aplikace sama porovná aktuální datum s plánovaným termínem čištění a úseky, které budou čištěny v nejbližším období, zobrazí v mapě pomocí různých barev.

image_2020_09_24T10_11_40_139Z_mini

Aplikace nabízí i snadný export mapy do formátu pdf. Tyto mapy mohou sloužit pro lepší informování veřejnosti, pro snadnější orientaci řidičů úklidových vozů, nebo jako příloha smluv s firmami zajišťujícími údržbu městských komunikací.

image_2020_09_24T09_47_00_967Z_mini

Plán dalšího rozvoje

 • Publikace veřejné mapové aplikace Blokové čištění na webových stránkách města Třebíč.
 • Uživatelům z řad veřejnosti bude umožněno přihlásit se k odběru automatické e-mailové notifikace o termínech čištění v dané lokalitě.
 • Tvorba pokročilých sestav za jednotlivé bloky (výpis délek a ploch čištěných komunikací, chodníků a cyklostezek).
 • Tvorba komplexních tiskových výstupů (soutisk mapy včetně odpovídající legendy a zvolených statistických informací za vybraný blok).

Reference

Nasazení aplikace Blokové čištění splnilo naše očekávání. Zjednodušilo nám aktualizaci dat blokového čištění a umožnilo jeho efektivní plánování. Aplikaci budeme ve spolupráci s firmou T-MAPY dále rozvíjet hlavně v oblasti tiskových výstupů a dalších dat sdílených s veřejností. V plánu je publikace veřejné mapy blokového čištění na webu města, odesílání upozornění o termínech čištění pro registrované uživatele a příprava pokročilých tiskových výstupů.

Ivo_Krčmář

Bc. Ivo Krčmář

správce GIS, Městský úřad Třebíč

Zaujala Vás možnost efektivní správy blokového čištění, nebo samotný Pasport komunikací? Kontaktujte nás, rádi se Vám budeme věnovat.

hero

IZS a doprava 2021 – dobře vyjeté koleje i průzkum neznámých vod

Co čeká T-MAPY v oblasti IZS a dopravy v roce 2021? V některých oblastech pojedeme dál po dobře vyjetých kolejích, jinde budeme vyšlapávat nové cesty v dosud neprobádaných vodách.

Doposud nejrozšířenějším řešením T-MAP z oblasti IZS a dopravy je dispečink. V nabídce máme operační dispečink, který již několik let využívá hasičský záchranný sbor a zdravotnické záchranné služby, dopravní dispečink pro krajské koordinátory veřejné dopravy, nebo dispečink říční plavby.

Dispečink skvěle doplňují naše webové i mobilní aplikace pro cestující veřejnost (např. Virtuální zastávka, Odjezdová tabule, Tarifní kalkulátor a další) a speciální aplikace jako je GIS pro výjezdová stanoviště, Pasport zastávek, Modul generování sítě linek a jiná specializovaná řešení.

dispecink_ids_01

dispečink veřejné dopravy

Mezi produkty, které spadají do skupiny “dobře zajetých” patří i univerzálně využitelný Terinos. Tato technologická platforma pro tvorbu mapových aplikací je tím nejmodernějším a nejvíce flexibilním řešením, které můžeme zákazníkům nabídnout.

Terinos podporuje práci ve 2D i 3D prostředí a potenciál jeho využití je nesmírně široký - nejen v systémech krizového řízení a řízení dopravy, ale i v podnikových systémech (geostatistika, geobusiness intelligence), či informačních systémech veřejné správy (mapový modul pasportních a dalších evidenčních aplikací, specifické městské a krajské GIS aplikace apod.).

terinos_01_mini

Terinos

Do kategorie průzkumu nových oblastí patří zcela nepochybně účast na projektu Inteligentní systém pro analýzu a predikci veřejné dopravy. Jedná se o unikátní výzkumný projekt financovaný Technologickou agenturou ČR, na jehož realizaci spolupracují tři soukromé firmy (T-MAPY, CEDA Maps a XT-Card) a dva akademické subjekty (ČVUT, VŠE).

Jeho cílem je vytvoření systému, který umožní úplně novým způsobem zpracovat a vyhodnotit informace z oblasti veřejné dopravy a poskytne pokrokové nástroje pro podporu operativního a strategického řízení dopravy. Realizace projektu probíhá v letech 2020–2022.

Dalším inovativním projektem je Calamity Abatement System (CAS), v rámci něhož vyvíjíme SW prostředí pro podporu řízení havarijních situací na říčních cestách ČR.
Vznikající systém je unikátní z hlediska rozsáhlé integrace - zajistí propojení na AIS (systém pro sledování polohy a pohybu plavidel, který je povinnou výbavou většiny lodí), LAVDIS (Labsko-vltavský dopravní informační systém), IS OŘ HZS (Informační systém operačního řízení Hasičského záchranného sboru) a další systémy. CAS tak v případě havárie umožní efektivní sdílení informací napříč jednotlivými dispečerskými středisky.
Nasazení CAS do ostrého provozu je naplánované na rok 2021.

cas_01

schéma Calamity Abatement System

Copyright © 2021 | T-MAPY spol. s r.o.