T-MAPY

Řešení pro servisní organizace

Máte na starosti správu zeleně, komunikací, hřbitovů, osvětlení, svoz odpadů nebo jiné služby pro města?

S našimi aplikacemi si s těmito úkoly poradíte mnohem jednodušeji.

zakladni geoprostorove registry_miniZjistit víc
práce s katastrem a adresami

Základní geoprostorové registry

Katastr nemovitostí - Mapové služby
RÚIAN - služby pro vyhledávání adres a parcel

evidence-a-sprava-majetku-miniZjistit víc
pasporty a evidence

Evidence a správa majetku

Informace k nemovitostem, Pasport mobiliáře, Pasport hřišť a sportovišť, Pasport hřbitovů, Pasport památek, Pasport reklamních zařízení, Technická evidence stavebních objektů, Evidence movitého majetku

zivotni-prostredi-miniZjistit víc
zeleň či komunální odpad

Životní prostředí

Pasport zeleně
Pasport odpadového hospodářství

technicke-site-miniZjistit víc
infrastruktura

Technické sítě

Pasport vodovodů a kanalizací
Pasport veřejného osvětlení
Pasport optické sítě
Mapa technické infrastruktury

traffic jamZjistit víc
evidence a údržba komunikací

Doprava

Pasport komunikací
Blokové čištění
Zimní údržba

hlaseni_miniZjistit víc
i pro veřejnost

Hlášení závad

Hlášení závad a nedostatků

datove-sklady-miniZjistit víc
data a dokumentace

Správa datových skladů

ePřejímka
eVýdej
EDAS - Evidence dat a služeb

ostatni_miniZjistit víc
ostatní

Další produkty a služby

Elektronická spisová služba TESS
Zpracování a analýzy geografických dat
Tvorba kartografických výstupů

Proč
T-MAPY?

32

let na trhu

226

stálých zákazníků

7368

realizovaných zakázek

83

zaměstnanců se stará o Vaši spokojenost

Vybrané produkty

Pasport odpadového hospodářství

moderní nástroj pro komplexní správu agendy o odpadech, jejich třídění a likvidaci

Pasport vodovodů a kanalizací

efektivní řešení evidence a správy vodovodních řadů a kanalizačních sítí

Pasport komunikací

optimální webové řešení evidence komunikací a souvisejících prvků

GeoFaM

správa areálu jednoduše a přehledně

Hřbitov online

efektivní evidence hrobových míst

Hlášení závad

efektivní správa majetku kraje a veřejného prostranství

TESS

T-WIST elektronická spisová služba

Nabízená řešení jsou vytvořena ve vlastních technologiích T-WIST a Spinbox.

Základní geoprostorové registry

Produkty pro práci s katastrem, parcelami a adresami

Katastr nemovitostí - Mapové služby

Sada mapových služeb poskytujících podkladové mapy vytvořené z dat katastru nemovitostí (parcely, parcelní čísla atd.) a územní identifikace (adresní body, čísla popisná a orientační). Data jsou k dispozici jako dlaždice formou WTMS služeb.

RÚIAN - služby pro vyhledávání adres a parcel

Sada geolokačních služeb poskytujících údaje o okresech, ORP, ulicích, adresách, katastrech a parcelách na území ČR

Zaujal Vás některý z produktů?

Chcete se o něm dozvědět víc? Kontaktujte nás.
Napište nám na obchod@tmapy.cz nebo zavolejte

+420-607-960-130

Evidence a správa majetku

Pasporty a evidence majetku servisní organizace

Informace k nemovitostem

Nadstavba aplikace REN umožňující ukládat k parcelám nebo jejich částem strukturované poznámky včetně grafického vyjádření. Kategorie poznámek lze vytvářet dle vlastních požadavků. Grafickou podobu poznámky lze převzít z parcelní kresby nebo ručně zakreslit.

Pasport mobiliáře

Aplikace pro správu mobiliáře. Skládá se z několika nezávislých modulů - bariéry a zábrany, doprava, hřiště, městský orientační a informační systém, nábytek a vybavení, vodní prvky, jiné. Aplikaci je možno doplnit modulem pro evidenci a plánování údržby.

Pasport hřišť a sportovišť

Aplikace pro správu dětských hřišť a sportovišť. Aplikace umožňuje vést informace o hřištích a/nebo sportovištích a jednotlivých herních nebo sportovních prvcích. Nadstavbový modul vede informace o provozních revizích včetně upozorňování na termíny. Dalším modulem jsou opravy.

Pasport hřbitovů

Aplikace je určená pro kompletní hřbitovní správu. Eviduje údaje o hřbitovech na území města/obce a jednotlivých hrobových místech a pohřbených osobách, smlouvách s majitelem hrobu, platbách za hrobové místo ad. Aplikaci je možné rozšířit i o moduly pro veřejnost (vyhledávání zesnulých, volné hroby, významné osobnosti ad.).

Pasport památek

Aplikace pro pasportizaci a správu památkových objektů. Jednotlivé památky lze napojit na Památkový katalog vedený v Národním památkovém ústavu. Dalším modulem je agenda oprav.

Pasport reklamních zařízení

Aplikace pro evidenci a správu všech typů reklamních zařízení. Kromě údajů o samotném reklamním zařízení (typ, druh nosiče atd.) umožňuje evidovat i údaje o vlastnících, nájemních smlouvách, délce pronájmu atd.

Technická evidence stavebních objektů

Aplikace určená pro evidenci technických a dalších údajů o stavebních objektech. Eviduje základní údaje o objektu, konstrukční prvky, bytové jednotky atd.

3D Objekty

Inovace, která pomocí 3D modulu rozšíří váš GIS o úžasné interaktivní 3D objekty, které můžete použít pro zvýšení informační hodnoty dat v GIS i podporu turismu. Vhodné např. pro sochy, pamětní desky, památky či jiná zajímavá místa a historické objekty.

Pasport objektů drobné architektury

Nástroj pro komplexní pasportizaci drobných objektů, které nemají status památkového objektu, ale jsou vedeny jako památky.

Evidence movitého majetku

Aplikace pro evidenci a správu movitého majetku.

Zaujal Vás některý z produktů?

Chcete se o něm dozvědět víc? Kontaktujte nás.
Napište nám na obchod@tmapy.cz nebo zavolejte

+420-607-960-130

Životní prostředí

Evidence zeleně či podpora pro nakládání s odpady

Pasport zeleně

Aplikace pro evidenci veškeré zeleně - plochy zeleně, biologické prvky (stromy, keře, záhony), technické prvky (kašny, bazény, pískoviště) a doplňky (sochy, průlezky, oplocení). Aplikaci lze doplnit o modul Údržba včetně ceníku úkonů. Další samostatné moduly jsou Dendrologie a Zásahy.

Pasport odpadového hospodářství

Aplikace pro podporu nakládání s odpady. Skládá se z několika samostatných modulů - separovaný odpad, nebezpečný odpad, objemný odpad, směsný komunální odpad, tříděný odpad – pytle, odpadkové koše, skládky, kompostárny, sběrné dvory.

Zaujal Vás některý z produktů?

Chcete se o něm dozvědět víc? Kontaktujte nás.
Napište nám na obchod@tmapy.cz nebo zavolejte

+420-607-960-130

Technické sítě

Evidence sítí a technické infrastruktury

Pasport vodovodů a kanalizací

Aplikace umožňující evidovat veškeré prvky kanalizační (úseky kanalizací, kanalizační šachty, objekty na kanalizaci) a vodovodní sítě (vodovodní řady, zařízení na vodovodní síti, objekty na vodovodní síti). Aplikaci je možno doplnit modulem pro evidenci a plánování údržby.

Pasport veřejného osvětlení

Aplikace pro kompletní evidenci veřejného osvětlení - rozvaděče, stožáry, kabely, kabelové skříně, technické prvky, lampy, semafory. Aplikaci je možno doplnit modulem pro evidenci a plánování údržby.

Pasport optické sítě

Aplikace pro evidenci metropolitní sítě založené na optických vláknech. V aplikaci lze spravovat fyzické i logické prvky sítě, jednotlivé objekty optické sítě, vlastnické a nájemní vztahy atd.

Mapa technické infrastruktury

Mapa obsahující kompletní data technické infrastruktury, která jsou jednotlivými správci inženýrských sítí poskytována v rámci územně analytických podkladů.

Zaujal Vás některý z produktů?

Chcete se o něm dozvědět víc? Kontaktujte nás.
Napište nám na obchod@tmapy.cz nebo zavolejte

+420-607-960-130

Doprava

Komplexní správa informací o komunikacích a jejich údržbě

Pasport komunikací

Aplikace umožňující komplexní správu informací o komunikacích včetně navazujících součástí jako jsou úseky, mosty, vpustě, svislé a vodorovné dopravní značení, chodníky, cyklostezky atd. Aplikaci je možno doplnit modulem pro evidenci a plánování údržby.

Blokové čištění

Modul pro blokové čištění komunikací. Kromě základní evidence umožňuje informovat veřejnost o plánovaných termínech blokového čištění včetně emailového upozornění na blížící se termín.

Zimní údržba

Modul pro evidenci zimní údržby komunikací. Součástí je i aplikace pro veřejnost.

Zaujal Vás některý z produktů?

Chcete se o něm dozvědět víc? Kontaktujte nás.
Napište nám na obchod@tmapy.cz nebo zavolejte

+420-607-960-130

Hlášení závad

efektivní správa majetku a veřejného prostranství

Hlášení závad

Aplikace umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo v jiném vymezeném území. Součástí je i modul pro interní správu jednotlivých hlášení.

Správa datových skladů

Systémy pro práci s daty a dokumentací

ePřejímka

Systém určený pro komplexní podporu činností spojených s přebíráním geodetické části dokumentace skutečného provedení staveb (DSPS) a dalších dokumentů dokládajících dokončení stavby. Skládá ze dvou hlavních částí - veřejného rozhraní pro elektronické podání geodetické dokumentace a administračního rozhraní pro kompletní správu celého systému přejímky, obsahující nástroje pro kontrolu, převzetí a evidenci předané dokumentace.

eVýdej

Systém určený pro komplexní podporu činností spojených s výdejem geografických dat. Systém se skládá ze dvou hlavních částí - veřejného rozhraní pro vytváření objednávek nebo požadavků na data a z administračního rozhraní pro kompletní správu celého systému výdeje, obsahující nástroje pro sestavení výdejních sad a jejich vlastní export a statistické přehledy.

EDAS

Systém pro evidenci dat, služeb a správu metadat v geografickém informačním systému.

Zaujal Vás některý z produktů?

Chcete se o něm dozvědět víc? Kontaktujte nás.
Napište nám na obchod@tmapy.cz nebo zavolejte

+420-607-960-130

Další produkty a služby

Spisová služba, práce s prostorovými daty a výstupy

TESS - elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba TESS pomáhá organizacím dosáhnout snadné evidence, správy a řízení svých dokumentů. Umožňuje evidenci, správu a řízení dokumentů s rozsáhlým systémem uživatelských práv, propojení s ostatními informačními systémy a mnoho dalšího.

Zpracování a analýzy geografických dat

Provádíme veškeré práce s prostorovými daty - skenování a transformace, vektorizace, dlaždicování, optimalizace pro výkon, datové a prostorové analýzy, návrhy a optimalizace datových skladů atd.

Tvorba kartografických výstupů

Náš tým špičkových kartografů pro vás připraví mapy přesně podle vašich představ a potřeb.

Zaujal Vás některý z produktů?

Chcete se o něm dozvědět víc? Kontaktujte nás.
Napište nám na obchod@tmapy.cz nebo zavolejte

+420-607-960-130

Nenašli jste zde pro Vás vhodné řešení?

Nevadí, určitě pro Vás můžeme jeden z produktů přizpůsobit, či vytvořit úplně nový.

Kontaktujte nás!

info@tmapy.cz