vrstvy_dtm_blue_background_optimized
kluk

Digitální technická mapa ČR

Digitální technická mapa České republiky (DTM ČR) je nejrozsáhlejším projektem na poli geomatiky posledních let. Po mnoha letech příprav nyní vzniká na celém území dílo, které má za cíl poskytovat spolehlivé informace o polohopisu a dopravní a technické infrastruktuře.

geojango-maps-Z8UgB80_46w-unsplash

DTM krajů

Zásadní součástí rodiny projektů DTM ČR jsou Digitální technické mapy jednotlivých krajů. Povinností krajů je připravit datovou základnu DTM kraje a zajistit příslušné informační systémy pro její provoz. Kraje začaly spouštět své portály DTM v testovacím provozu v červenci 2023.

train model

Centrální komponentou celého systému je tzv. Informační systém Digitální mapy veřejné správy realizovaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Samostatně budou své projekty DTM uskutečňovat dva klíčoví správci dopravní infrastruktury, a to Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) a Správa železnic (SŽ).

Legislativní a normativní okénko

Pro DTM byl klíčovým legislativním krokem zákon č. 47/2020 Sb., kterým „se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony“.

V uvedeném zákoně je DTM definována jako „databázový soubor obsahující údaje o dopravní a technické infrastruktuře a vybraných přírodních, stavebních a technických objektech a zařízeních, které zobrazují a popisují jejich skutečný stav. Je vedena pro území kraje. Správcem digitální technické mapy kraje je krajský úřad v přenesené působnosti“.

Pro přesný popis DTM je zásadní vyhláška č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje. Vlastní datová struktura je definována v tzv. Jednotném výměnném formátu DTM (JVF DTM).

Co zahrnuje DTM kraje?

Geografická data DTM kraje

obsahují primárně základní prostorovou situaci (ZPS, tj. vybrané stavební, technické a přírodní objekty na zemském povrchu, nad ním a pod ním) a objekty a zařízení dopravní a technické infrastruktury (DTI). Vedle toho jsou součástí DTM i data abstraktní (např. ochranná pásma).

Informační systém DTM kraje

obsahuje nástroje pro správu, údržbu a publikaci geodat DTM. Je integrován jak na interní systémy kraje, tak systémy externí (zejména Informační systém Digitální mapy veřejné správy).


Jak DTM vzniká a v čem je unikátní?

Digitální technická mapa vzniká využitím existujících dat a postupným přidáváním dat nových. Tato data pro své potřeby pořizují obce, města a kraje a správci dopravní a technické infrastruktury.

DTM je jedinečná z hlediska svého obsahu (kombinace prvků polohopisu a dopravní a technické infrastruktury) a vysoké přesnosti a podrobnosti (v současnosti neexistují na území ČR srovnatelná celoplošná geodata).

Kdo DTM ČR využije?

DTM ČR je resp. bude nezastupitelným podkladem pro celou řadu činností ve veřejné správě i soukromém sektoru. Očekáváme, že se DTM stane spolu s digitální katastrální mapou (DKM) resp. Registrem územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) pilířem geodatové základny v České republice.

DTM bude spolehlivým zdrojem informací pro účely územního plánování, projektovou přípravu staveb, plánování investic, zajištění bezpečnosti obyvatel, krizové řízení a řadu dalších činností. Cílem je, aby se stala zdrojem dat garantovaných.

Vedle orgánů veřejné správy bude DTM ČR sloužit správcům dopravní a technické infrastruktury, soukromým společnostem (např. provozovatelům inženýrských sítí, investorům, projektantům, pojišťovnám atd.) i jednotlivým občanům. DTM bude využívána jak v agendách veřejné správy, tak i při řešení životních situací. Část jejího obsahu se stane součástí tzv. „otevřených“ (open) dat.

tunel_mini

Projektantům a investorům umožní DTM pracovat s aktuálními, ověřenými a jednotně zpracovanými daty o všech druzích dopravní a technické infrastruktury. Starostům pomůže zefektivnit řadu činností samosprávy a rychleji řešit provozní situace v obcích.

DTM krajů jsou také jedním ze základních stavebních kamenů digitalizace stavebního řízení. Potenciál kvalitně zpracované, garantované a pravidelně aktualizované digitální technické mapy je ale mnohem větší; může se například stát klíčovým podkladem pro pokrokové projekty v oblasti 3D GIS a BIM.


Digitální technická mapa ČR umožní:

  • zefektivnit řadu činností veřejné správy, lépe vést pasporty majetků samospráv a celkově kvalitněji řídit a plánovat rozvoj daného území,
  • pracovat s jednotnými a ověřenými daty objektů dopravní a technické infrastruktury
  • řešit velké množství životních situací občanů
  • digitalizovat stavební řízení a tím mj. zjednodušit a zrychlit přípravu a povolování staveb a minimalizovat administrativní zátěž stavebníka
logo-wordmark-color

T-MAPY a digitální technická mapa

T-MAPY mají s tvorbou a správou DTM rozsáhlé zkušenosti. Po datové i softwarové stránce jsme se podíleli a podílíme na řadě projektů DTM - od Digitální mapy Prahy a Brna přes DTM mnoha měst a ORP až po technické mapy nejmenší obcí, kde spolupracujeme s našimi partnery z řad geodetických firem. Dlouhodobě nabízíme ucelenou řadu softwarových řešení pro podporu tvorby, správy a údržby městských DTM. Máme pokročilé nástroje pro její vizualizaci a propojení s dalšími agendovými aplikacemi.

Samozřejmě jsme se zaměřili i na projekty DTM krajů. S firmami Georeal a Geovap jsme založili společnost GTG, v rámci které jsme vytvořili společné řešení pro krajské DTM. Toto řešení si pro správu své DTM vybralo 12 krajů.

T-MAPY se podílely i na projektech tvorby datové základny DTM pro 7 krajů. V rámci těchto projektů jsme řešili především konsolidaci dat základní prostorové situace (ZPS) a mapování dopravní infrastruktury s využitím dat mobilního laserového skenování.

Kromě zásadního cíle, kterým byla úspěšná implementace a následný provoz našeho řešení na příslušných krajích, chceme výhodu své přítomnosti na těchto projektech promítnout i do nanejvýš efektivní integrace krajských IS DTM s našimi řešeními na městech, obcích a u dalších partnerů, jako jsou např. složky Integrovaného záchranného systému.

Jiří_Bradáč

Ing. Jiří Bradáč

jednatel, T-MAPY spol. s r. o.

Co to znamená pro naše zákazníky? Díky tomu, že se přímo podílíme na krajských řešeních, jsme schopni našim zákazníkům zajistit optimální integraci na Informační systém DTM kraje. To je důležité zejména pro tyto činnosti:


1. zobrazení a import dat DTM

Pokud chcete data z krajských DTM “pouze” zobrazit, zajistíme příslušné služby a jejich technicky vyladěné napojení na odpovídající aplikace. Pro úlohy, které vyžadují import dat DTM do (G)IS města/obce, nabízíme speciální importní nástroje.

Do našich pasportních modulů budou zároveň doplněny automatické importy. Na všechny změny relevantních prvků v DTM tak budete automaticky upozorněni i v příslušných aplikacích.


2. správa a údržba dat DTM

Správci dotčených dat na všech úrovních (od velkého města po malou obec) mají povinnost dodávat aktualizace těchto dat do IS DMVS.

Pokud chcete správu a aktualizaci dat řešit vlastními silami, dodáme vám příslušné nástroje. Tyto činnosti je však mnohdy efektivnější řešit formou outsourcingu. Proto nabízíme převzetí vašich povinností v roli Editora DTI. V rámci této služby za vás budeme plnit všechny povinnosti související s DTM vč. vyplnění potřebných údajů na Portálu DMVS.

obr6_min

Kontakt

Máte doplňující dotaz k problematice DTM, nebo se chcete dozvědět více informací o tom, co T‑MAPY v oblasti digitální technické mapy nabízí? Kontaktujte nás, rádi se Vám budeme věnovat.