Pasport odpadového hospodářství

moderní nástroj pro komplexní správu agendy o odpadech, jejich třídění a likvidaci

Webová aplikace Pasport odpadového hospodářství umožňuje správcům jednotlivých druhů odpadu jednoduchou a přehlednou správu potřebných informací, které lze zároveň zpřístupnit veřejnosti a přispět tak k ochraně životního prostředí.

POH2

Hlavní funkce

samotné vedení evidence dat pasportu odpadů

tj. dílčích evidencí

editace a doplňování atributů

u existujících témat

vyhledávání v libovolném tématu podle jeho atributů

zobrazení a editace jednotlivých prvků pasportu v mapě

POH4

Základní přínosy

variabilní přístup k datům

Informace shromážděné v aplikaci může mít k dispozici libovolné množství interních/externích pracovníků organizace (jak pro editaci, tak jen čtení), vybrané informace mohou být poskytnuty i veřejnosti.

jednoduché uživatelské prostředí

Pro práci s aplikací stačí oprávněnému uživateli běžné PC s přístupem k internetu/intranetu a standardní webový prohlížeč, bez nutnosti instalovat jakýkoliv doplňkový SW.

rychlá editace dat

Aplikace disponuje řadou číselníků, které jsou pro většinu atributů předvyplněny, oprávněný správce aplikace může většinu číselníků dle potřeby upravovat.

podpora plánování odpadového hospodářství

K jednotlivým kontejnerům lze přiřadit informaci o stavu osazení kontejneru. Stav může nabývat hodnoty (stávající, navržený, zrušený). V mapové části mohou být samostatně zobrazeny odpadkové koše a kontejnery na separovaný odpad podle jednotlivých stavů.

evidence oprav jednotlivých sběrných nádob

Aplikace umožňuje vést k jednotlivým sběrným místům informace o opravách nebo výměnách kontejnerů. V aplikaci lze k jednotlivým opravám nastavit zasílání upozorňujících e-mailů na záruku oprav .

podpora práce s daty

Aplikace obsahuje nástroje pro export/import databázově uložených dat do formátu ESRI Shapefile, libovolné základní atributy lze také exportovat do formátů CSV, XLS, XML, XHTML.

integrace s GIS

Editace polohy jednotlivých prvků/objektů v mapě probíhá přímo v mapové aplikaci.

POH3

Databázová část aplikace - správa témat

Seznam modulů:

Databázová část pasportu se skládá z dílčích modulů členěných po dílčích oblastech a umožňuje samostatnou editaci jednotlivých témat. V rámci implementace aplikace lze na základě konkrétních požadavků organizace (zákazníka) nastavit/zpřístupnit jen potřebná témata.

 • Stanoviště kontejnerů
  • Nebezpečný odpad
  • Objemný odpad
  • Separovaný odpad
  • Směsný komunální odpad
  • Tříděný odpad - pytle
 • Odpadkové koše
 • Kompostárny, sběrné dvory, skládky, spalovny
POH2

Veřejná část řešení - mapová aplikace

Mezi hlavní úlohy, které veřejná část mapové aplikace řeší, patří:

 • publikace jednotlivých objektů a souvisejících popisných informací
 • zobrazení jednotlivých tematických vrstev (kategorií) objektů včetně legendy,
 • fulltextové vyhledání ulice, adres nebo budovy,
 • zobrazení zájmových lokalit v území,
 • přidání, úprava a odebrání zájmových bodů,
 • měření vzdáleností a ploch
 • zobrazení aktuální polohy uživatele (pomocí služby GPS v koncovém zařízení)
POH

ukázka mapové aplikace pro veřejnost

SMART odpadové hospodářství

Rozšiřující modul integrace se SW firmy ICS

Tento modul rozšiřuje funkčnost aplikace Pasport odpadového hospodářství o smart vizualizaci detailních informací o kontejnerech separovaného odpadu. Vstupní data jsou poskytovaná prostřednictvím software pro evidenci a vyhodnocení svozu tříděného i komunálního odpadu z nádob nebo pytlů ProBaze ODPADY SVOZ (ICS Identifikační systémy, a.s.).
Integrační modul umožňuje:

 • provést základní naplnění pasportu odpadového hospodářství do evidence stanovišť separovaného odpadu a kontejnerů
 • průběžně plnit a aktualizovat detailní informace o kontejnerech separovaného odpadu v rozsahu:
  • průměrná naplněnost kontejneru
  • datum a čas posledního svozu
  • četnost svozů, včetně dní, ve kterých svoz probíhá
 • Identifikace kontejnerů, které nebyly svezeny v posledním termínu svozu
 • vizualizaci výše uvedených informací v mapě
POH3
POH4

ukázka zobrazení času posledního svozu

POH5

ukázka zobrazení průměrné naplněnosti kontejnerů

Kontakt

Chcete se nezávazně dozvědět více o T-MAPY Pasportu odpadového hospodářství či jiných řešeních? Kontaktujte nás, rádi se Vám budeme věnovat.

obchod@tmapy.cz