Handshake,Concept,-,Business,Metaphor,Illustration

T-MAPY oznamují majetkové propojení se společností GRID

T-MAPY spol. s r.o., jeden z lídrů v oblasti geoinformačních technologií v České republice, s potěšením oznamují úspěšné majetkové propojení se společností GRID, a.s.

Pražská firma GRID se zaměřuje na výkon geodetických a kartografických prací. Je špičkou v oblasti inženýrské geodézie a jedním z lídrů v oblasti mobilního mapování v České republice Stejně jako T-MAPY je významným členem Asociace podnikatelů v geomatice.

T-MAPY se po dokončení transakce stávají majitelem 58 % akcií GRIDu. Tento strategický krok je součástí dlouhodobého růstu a posilování pozice obou firem na česko-slovenském trhu geomatiky.

Vstup T-MAP do společnosti GRID zapadá do naší strategie směřující k větší agregaci subjektů na poli geomatiky a představuje skvělou příležitost k posílení portfolia služeb obou společností,” říká Ing. Jiří Bradáč, jednatel společnosti T-MAPY a nový předseda představenstva GRIDu. „Propojením know-how obou firem výrazně vzroste naše společná schopnost kvalitně se pohybovat na poli DTM, 3D GIS a BIM či AM/FM jak z pohledu softwarových řešení, tak z pohledu geodat nejvyšší kvality. Jsme pevně přesvědčeni, že vzniklé partnerství má jasný synergický potenciál v duchu 1+1 >> 2 a bude pozitivně přijato jak zákazníky, tak partnery obou společností.

Ing. Zbyněk Kugler, výkonný ředitel GRIDu, k transakci dodává: “Vstup T-MAP do GRIDu vítáme a těšíme se na budoucí spolupráci. Spojená platforma GRID a T-MAPY bude velmi silná v kompletním řešení problematik geomatiky v širším kontextu. Od tohoto kroku si slibuji posílení a další posilování v technologickém vývoji, jak tvorby geodat, tak i jejich vyhodnocení, publikace i finálního zobrazení a zhodnocení. Pro naše stávající i budoucí partnery je nové spojenectví potvrzením kvalitní spolupráce a její posilování na všech úrovních.

children-go-to-school-1

Děčín na svém mapovém portálu nabízí aplikaci Školské obvody

Do jakého školského obvodu spadá moje bydliště?
V Děčíně poradí nová mapa.

Od 1. dubna začal zápis dětí do prvních tříd základních škol. Ve větších městech jsou spádové obvody jednotlivých škol vyhlašovány městskou vyhláškou a s měnícím se počtem dětí v dané lokalitě se mohou měnit i tyto obvody.

Jak tedy zjistím, která škola je pro mé dítě spádová? V Děčíně zjednodušili rodičům budoucích prvňáčků hledání díky nové mapové aplikaci.

skolske-obvody-decin-1

Aplikace Školské obvody přehledně zobrazuje spádové oblasti jednotlivých děčínských škol.

V aplikaci Školské obvody, která je nyní součástí mapového portálu města Děčín, jsou jednotlivé spádové oblasti vyznačeny v mapě. Uživatel zde jednoduše vyhledá adresu svého bydliště. Poté pouhým kliknutím do mapy v daném místě zobrazí informační panel s názvem školy a příslušnými kontaktními údaji. Rovnou z mapy tak může přejít na webové stránky dané školy.

skolske-obvody-decin-2

Zvláště v místech, která jsou na hranici jednotlivých školských obvodů, je mapa důležitým pomocníkem v nalezení spádové školy.

Mám opravdu radost, že se nám podařilo tuto mapu spustit. Usnadňuje rodičům orientaci. Z mapy se lze rovnou „prokliknout“ na web příslušné školy a po zadání údajů vygenerovat žádost k přijetí na školu.

Martin Pošta2

Mgr. Martin Pošta

náměstek primátora pro školství, kulturu a sport, Statutární město Děčín

Zaujala Vás mapa školských obvodů a chtěli byste ji i na svém městě? Kontaktujte nás, rádi se Vám budeme věnovat.

blokové čištění hero1

V Třebíči GIS pomáhá se správou blokového čištění

Město Třebíč spravuje 150 km místních komunikací III. třídy, 165 km komunikací IV. třídy a 77 ha veřejných ploch zeleně. Pro všechny tyto plochy musí zajistit několikrát ročně řádnou údržbu v rámci blokového čištění včetně zimní údržby. Město nevlastní společnost typu technických služeb a péče o městský majetek je řešena privátními subjekty.

I z toho důvodu potřebuje městský úřad velmi přesně evidovat čištěné plochy. Zpočátku byla tato agenda vedena lokálně u správce GIS, v roce 2017 bylo nasazeno sofistikovanější řešení v podobě specializované aplikace Blokové čištění od společnosti T-MAPY.

Prokazatelné dopady nasazení aplikace

efektivní plánování a koordinace čištění

jednodušší aktualizace map blokového čištění

úspora nákladů

Aplikace Blokové čištění od společnosti T-MAPY nám zjednodušila správu a aktualizaci dat blokového čištění a výrazně přispěla k efektivnějšímu plánování údržby městských ploch.

Ivo_Krčmář

Bc. Ivo Krčmář

správce GIS, Městský úřad Třebíč
blokove-cisteni (1)_mini

Technické informace

 • nadstavbový modul Pasportu komunikací
 • umožňuje evidenci a plánování blokového čištění komunikací, které se provádí 2x – 4x ročně
 • agendy Bloky, Bloky - termíny, Úseky čištění, Povrchy čištění, Vpustě čištění
 • evidence bloků, aktuálních i plánovaných termínů čištění, správců blokového čištění, ceny čištění a ulic, ve kterých čištění probíhá
 • úzké propojení s Pasportem komunikací přes úseky komunikací včetně indikace změn v geometriích úseků

Původní řešení evidence blokového čištění

Informacím o plochách udržovaných v rámci blokového čištění je v Třebíči věnována velká pozornost. Protože je již řadu let blokové čištění ve městě zajišťováno soukromými firmami, bylo třeba co nejpřesněji vyjádřit sumu udržovaných ploch tak, aby byla nasmlouvaná údržba nastavena průhledně, spravedlivě a byly za ní účtovány prokazatelně odpovídající částky. Sumarizace prostřednictvím délek komunikací se ukázala nedostatečná a byla proto nahrazena plošným vyjádřením.

Město má k dispozici pokročilá GIS data spravovaná místním Odborem rozvoje a územního plánování. Jako podklad byla použita data digitální technické mapy a pasportu zeleně, udržované plochy byly vyjádřeny polygony (tzv. bloky). Každému bloku pak byla přiřazena hodnota (číslo v rámci čištění), nebo speciální příznak (např. v případě plochy průběžného čištění centra nebo komunikaci v lokalitě památek UNESCO). Za účelem grafického vyjádření byly v prostředí ArcGIS vyhotoveny i mapové listy pro jednotlivé bloky.

Tato data včetně mapových výstupů byla vytvářena a udržována lokálně u správce GIS. V té době již město Třebíč využívalo webové agendové řešení v podobě aplikace Pasport komunikací od společnosti T-MAPY. V rámci jeho rozšiřování byla na základě požadavků města vytvořena specializovaná nadstavba pro evidenci dat blokového čištění.

Hlavní požadavky

zlepšení tvorby mapy blokového čištění, efektivnější koordinace prací, snadnější aktualizace a publikace dat

Nová aplikace Blokové čištění

Aplikace Blokové čištění je speciálně vyvinutá nadstavba Pasportu komunikací, která slouží k evidenci a plánování blokového čištění komunikací a ostatních ploch. Stejně jako u dalších agendových aplikací od společnosti T-MAPY, i zde mají uživatelé k dispozici všechny potřebné nástroje pro práci s databázovou i mapovou částí.

Všechny čištěné plochy v obci jsou rozděleny na bloky, které představují základní jednotky agendy. Tyto bloky byly převzaty z původní evidence, aktualizace dat probíhá již v novém řešení. Ke každému bloku se evidují termíny čištění (aktuální i plánované), spolu s označením a typem bloku, správcem blokového čištění a ulicí, ve které čištění probíhá. U jednotlivých úseků čištění je také možné nastavit cenu za jejich údržbu.

blokove_cisteni_trebic_mini

Díky propojení s Pasportem komunikací aplikace sama hlídá případné změny, ať už se jedná o zcela nové komunikace, nebo změny v geometrii stávajících. Pokud aplikace detekuje změny, zobrazí se notifikace u dotčených úseků čištění, které tak zůstávají stále aktuální.

U každého úseku čištění je také možné zaznamenat informaci o zákazu stání. Pokud je třeba evidovat přesnější informace o dopravních omezeních v rámci blokového čištění, lze přidat vrstvu dočasných značek v Pasportu komunikací. Tato informace se následně automaticky zobrazí i v aplikaci Blokové čištění.

image_2020_09_24T10_15_03_771Z

Další nástroje a vlastnosti aplikace

 • Díky atributu „stav“ lze v aplikaci evidovat právě probíhající čištění a zároveň již plánovat údržbu úseků pro následující období.
 • Tabulkový export do formátu xls obsahuje přesné informace o rozloze čištěných ploch.
 • Součástí aplikace je i evidence čištění kanalizačních vpustí.

Mapová část aplikace poskytuje názorný grafický přehled o jednotlivých blocích včetně termínů jejich čištění. Je v ní možné zobrazovat bloky podle různých typů, správců čištění, nebo podle zákazu stání. V mapě lze sledovat i to, kolik dnů zbývá do čištění jednotlivých úseků. Aplikace sama porovná aktuální datum s plánovaným termínem čištění a úseky, které budou čištěny v nejbližším období, zobrazí v mapě pomocí různých barev.

image_2020_09_24T10_11_40_139Z_mini

Aplikace nabízí i snadný export mapy do formátu pdf. Tyto mapy mohou sloužit pro lepší informování veřejnosti, pro snadnější orientaci řidičů úklidových vozů, nebo jako příloha smluv s firmami zajišťujícími údržbu městských komunikací.

image_2020_09_24T09_47_00_967Z_mini

Plán dalšího rozvoje

 • Publikace veřejné mapové aplikace Blokové čištění na webových stránkách města Třebíč.
 • Uživatelům z řad veřejnosti bude umožněno přihlásit se k odběru automatické e-mailové notifikace o termínech čištění v dané lokalitě.
 • Tvorba pokročilých sestav za jednotlivé bloky (výpis délek a ploch čištěných komunikací, chodníků a cyklostezek).
 • Tvorba komplexních tiskových výstupů (soutisk mapy včetně odpovídající legendy a zvolených statistických informací za vybraný blok).

Reference

Nasazení aplikace Blokové čištění splnilo naše očekávání. Zjednodušilo nám aktualizaci dat blokového čištění a umožnilo jeho efektivní plánování. Aplikaci budeme ve spolupráci s firmou T-MAPY dále rozvíjet hlavně v oblasti tiskových výstupů a dalších dat sdílených s veřejností. V plánu je publikace veřejné mapy blokového čištění na webu města, odesílání upozornění o termínech čištění pro registrované uživatele a příprava pokročilých tiskových výstupů.

Ivo_Krčmář

Bc. Ivo Krčmář

správce GIS, Městský úřad Třebíč

Zaujala Vás možnost efektivní správy blokového čištění, nebo samotný Pasport komunikací? Kontaktujte nás, rádi se Vám budeme věnovat.

hero

IZS a doprava 2021 - dobře vyjeté koleje i průzkum neznámých vod

Co čeká T-MAPY v oblasti IZS a dopravy v roce 2021? V některých oblastech pojedeme dál po dobře vyjetých kolejích, jinde budeme vyšlapávat nové cesty v dosud neprobádaných vodách.

Doposud nejrozšířenějším řešením T-MAP z oblasti IZS a dopravy je dispečink. V nabídce máme operační dispečink, který již několik let využívá hasičský záchranný sbor a zdravotnické záchranné služby, dopravní dispečink pro krajské koordinátory veřejné dopravy, nebo dispečink říční plavby.

Dispečink skvěle doplňují naše webové i mobilní aplikace pro cestující veřejnost (např. Virtuální zastávka, Odjezdová tabule, Tarifní kalkulátor a další) a speciální aplikace jako je GIS pro výjezdová stanoviště, Pasport zastávek, Modul generování sítě linek a jiná specializovaná řešení.

dispecink_ids_01

dispečink veřejné dopravy

Mezi produkty, které spadají do skupiny “dobře zajetých” patří i univerzálně využitelný Terinos. Tato technologická platforma pro tvorbu mapových aplikací je tím nejmodernějším a nejvíce flexibilním řešením, které můžeme zákazníkům nabídnout.

Terinos podporuje práci ve 2D i 3D prostředí a potenciál jeho využití je nesmírně široký - nejen v systémech krizového řízení a řízení dopravy, ale i v podnikových systémech (geostatistika, geobusiness intelligence), či informačních systémech veřejné správy (mapový modul pasportních a dalších evidenčních aplikací, specifické městské a krajské GIS aplikace apod.).

terinos_01_mini

Terinos

Do kategorie průzkumu nových oblastí patří zcela nepochybně účast na projektu Inteligentní systém pro analýzu a predikci veřejné dopravy. Jedná se o unikátní výzkumný projekt financovaný Technologickou agenturou ČR, na jehož realizaci spolupracují tři soukromé firmy (T-MAPY, CEDA Maps a XT-Card) a dva akademické subjekty (ČVUT, VŠE).

Jeho cílem je vytvoření systému, který umožní úplně novým způsobem zpracovat a vyhodnotit informace z oblasti veřejné dopravy a poskytne pokrokové nástroje pro podporu operativního a strategického řízení dopravy. Realizace projektu probíhá v letech 2020–2022.

Dalším inovativním projektem je Calamity Abatement System (CAS), v rámci něhož vyvíjíme SW prostředí pro podporu řízení havarijních situací na říčních cestách ČR.
Vznikající systém je unikátní z hlediska rozsáhlé integrace - zajistí propojení na AIS (systém pro sledování polohy a pohybu plavidel, který je povinnou výbavou většiny lodí), LAVDIS (Labsko-vltavský dopravní informační systém), IS OŘ HZS (Informační systém operačního řízení Hasičského záchranného sboru) a další systémy. CAS tak v případě havárie umožní efektivní sdílení informací napříč jednotlivými dispečerskými středisky.
Nasazení CAS do ostrého provozu je naplánované na rok 2021.

cas_01

schéma Calamity Abatement System

1

GIS města Brna oslavil 15 let!

V září 2020 to bylo přesně 15 let, co začal vznikat bezpochyby jeden z nejlepších a nejpokročilejších geografických informačních systémů v České republice, GIS města Brna (GISMB).

2_mini
3

Na GISMB pracuje především oddělení GIS Odboru městské informatiky Magistrátu města Brna ve spolupráci s firmou T-MAPY. Budování celého systému začalo v roce 2005, v roce 2006 pak vznikla první webová aplikace.

4_mini

Datová základna GISMB - ukázka z prezentace o GISMB
autor: Dana Glosová

GISMB je založen na propojení běžných dat s jejich umístěním v prostoru na území města.
To dovoluje uživatelům pracovat i s údaji zdánlivě nesourodými a jiným způsobem nepropojitelnými, což poskytuje zcela nový a často i nečekaný pohled na určitou problematiku. Pokud například propojíme data o věkové struktuře obyvatel s jejich bydlištěm a zohledníme i vývoj v čase, můžeme lépe plánovat např. umístění škol či domovů pro seniory.

dana

RNDr. Dana Glosová

vedoucí oddělení GIS, Magistrát města Brna

Od roku 2005 celý systém prošel řadou změn a po letech kontinuálního vývoje samozřejmě vypadá úplně jinak, než na jeho začátku. Aktuálně čítá zhruba 240 aplikací rozdělené na interní a ty pro veřejnost.

5_mini

Ukázky interních aplikací - z prezentace o GISMB
autor: Dana Glosová

Brněnských úspěchů na poli městských GIS si všimli i v zahraničí, v letech 2009 a 2015 získalo město Brno za vybudování tohoto systému významné a prestižní ocenění na světové konferenci Esri - cenu ESRI SAG (Special Achievement in GIS) Awards.

SAG_img1
SAG_img4_mini

Aplikace obsažené v GISMB denně pomáhají stovkám pracovníkům magistrátu, městských částí i městských organizací a čím dál více také občanům. Spousta z nich využívá brněnský GIS dnes a denně, a to nejen na počítači, ale také na tabletu či mobilním telefonu.

6_mini

Ukázky aplikací pro veřejnost - z prezentace o GISMB
autor: Dana Glosová

A jaké aplikace GISMB jsou nejoblíbenější? Z interních je to určitě vše kolem katastru nemovitostí, majetku města a digitální technické mapy. Veřejnost nejčastěji navštěvuje aplikace s tématikou územního plánování, brněnských hřbitovů, výkopových prací, oblíbené jsou také aplikace zobrazující historické letecké snímky nebo mapa pro participativní rozpočet.

T-MAPY blahopřejí celému oddělení GIS Magistrátu města Brna k tomuto krásnému jubileu a projektu samotnému přejí minimálně dalších 15 úspěšných let. Díky, že můžeme být u toho!

znak zlaty erb

Velký úspěch Dvora Králové v soutěži Zlatý erb 2020

V červnu jsme vás na Facebooku T-MAPY informovali o tom, že mapový portál GIS města Dvůr Králové nad Labem získal první místo v krajském kole Královéhradeckého kraje soutěže Zlatý erb 2020. Tento výborný výsledek byl nyní korunován i v celostátním finálovém kole soutěže, kdy v kategorii Nejlepší elektronická služba a Smart city obsadil ve velké konkurenci skvělé 3. místo.

Zlatý erb - celostátní kolo 2020 (1)

Cenu převzal starosta města Jan Jarolím z rukou předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v úterý 24. listopadu v O2 Universum v Praze.

Už vítězství v krajském kole bylo velkým úspěchem. Třetí místo v celostátním kole je pomyslnou třešničkou na dortu a je o to cennější, že se jedná o jakési srovnání naší služby s těmi dalšími nejlepšími elektronickými službami v jednotlivých krajích.

Je to hlavně zásluha našeho odboru informatiky a zejména kvalitně odváděné práce Filipa Krause, který má mapový portál na starosti.

Jan Jarolím

Ing. Jan Jarolím

starosta města Dvůr Králové nad Labem

Mapový portál je dlouhodobým projektem města Dvůr Králové nad Labem, který rozvíjí ve spolupráci se společností T-MAPY. Jeho výstupy využívají jak pracovníci městského úřadu, tak široká veřejnost. Jedná se o soubor mapových aplikací, za zmínku stojí například základní katastrální mapa, mapa životního prostředí a jiné důležité mapové pasportní aplikace (veřejné osvětlení, komunikace, zeleň atd.). Součástí portálu je také aplikace Hlášení závad, díky níž mohou občané rychle a jednoduše upozornit nejen na problémy nedostatky na městském majetku.

DKnL-Hlaseni_zavad_mini

Naposledy byla přidána mapa technické infrastruktury a mapa pasportu vodních zdrojů a čistíren odpadních vod. Významnou úpravou byla i anonymizace osobních údajů v katastrální mapě v návaznosti na GDPR. S mapovým portálem je možné pracovat jak na monitoru počítače, tak na displejích tabletů nebo chytrých telefonů.

Vzhledem k tomu, že celý mapový portál nabízí mnohé funkční nástroje a široké využití, jednáme v současné době o možnosti nabídnout práci s portálem i obcím v ORP Dvůr Králové nad Labem. Věřím, že především menší obce, které nemají dostatek financí na nákup vlastní služby a zároveň jim chybí i kvalifikovaná obsluha portálu, tuto možnost uvítají.

Filip Kraus

Mgr. Filip Kraus

správce GIS, Odbor informatiky

Soutěž Zlatý erb hodnotí webové stránky měst a obcí. V letošním roce se přihlásily obce a města ze všech krajů ČR, hodnoceno tak bylo 403 webových stránek a projektů včetně elektronických služeb a turistických prezentací. Kompletní výsledky jsou na stránkách www.zlatyerb.cz. Město Dvůr Králové nad Labem uspělo s Mapovým portálem GIS již v roce 2016, když zvítězilo v krajském kole soutěže. Od té doby ale služba prošla významnou proměnou, a to jak v obsahu, tak ve své grafice.

Editace2

Editace 2 (jak na to - 4. část)

Jak na vyhledávání v mapě?
Jak se dají v mapě měřit vzdálenosti?
Jak vytvořit pdf soubor s mapou se zapnutými konkrétními vrstvami včetně legendy?
Jak na přichytávání v mapě?
Jak v mapě převzít geometrii? Jak na editaci délky a kolmic?Odpovědi na tyto a spoustu dalších otázek vám přinese nový seriál vzdělávacích článků, které budou v rubrice Jak na to vycházet v příštích měsících. Ze zkušeností s každodenním používáním T-MAPY aplikací, videonávodů a občas i nějakých tipů a triků se dozvíte, jak s našimi aplikacemi pracovat co nejefektivněji.

První články budou určeny spíše pro úplně začátečníky, ale postupem času se dostaneme k pokročilejším funkcím a nástrojům a v plánu je i předvést tipy a triky v některých konkrétních pasportních aplikacích.

V minulé části jsme si prošli základní principy editace mapy, ukázali jsme si editační nástroje Spinboxu a předvedli jsme si princip a praktické využití funkce přichytávání. V této druhé a poslední části týkající se editace si projdeme možnosti převzetí geometrie, podíváme se na práci s délkami a kolmicemi a jak na rozdělení záznamu.

Editace - 2. část

Převzetí geometrie

V tomto videonávodu si ukážeme, jak převzít geometrii prvku z jiné vrstvy a příklad z jakých vrstev lze geometrii přebírat (typicky parcely, komunikace, úseky, ruzné typy objektů, apod.)

Délky a kolmice

Ve druhém videonávodu se dozvíme, jak zapnout a vypnout zobrazení délek a jak zapnout a vypnout zobrazení kolmic. U té příležitosti si ukážeme, jak rychle spočítat / zobrazit aktuální výměru prvku (obsah plochy), nebo jak rychle a elegantně vytvořit pravoúhlý prvek.

Rozdělení záznamu

V dnešním posledním videonávodu si předvedeme ukázku rozdělení samostatného záznamu na dva záznamy dle geometrie.

A to je pro čtvrtou část vše. Příště se vrhneme na oblíbené a často skloňované téma Práce s katastrem nemovitostí. Ukážeme si například jak na vyhledávání parcel, jak na vyhledávání sousedů či jak na výpis z listu vlastnictví. Stay tuned!

generel_dopravy

Veřejná anketa pomocí nástrojů GIS

Hledáte ideální nástroj pro sběr informací a podnětů od veřejnosti? Tím pravým se zdá být jednoduchý GIS s využitím mapy. Krásným příkladem je Názorová mapa dopravy Žďáru nad Sázavou.

Městský úřad Žďáru nad Sázavou nás požádal o pomoc při sběru informací od obyvatel pomocí mapy pro nově tvořený Generel dopravy. Ve zkratce se jedná o strategický dokument, který bude sloužit k tomu, aby položil základy dopravní koncepce města. V něm byla jedním z hlavních průzkumů Názorová mapa dopravy.

nazorova-mapa-dopravy-mini

Názorová mapa dopravy

Své dobré i špatné dojmy a pocity z pohybu po městě budou moci jeho obyvatelé a návštěvníci zanést do názorové online mapy. Mohou se vyjádřit z pohledu chodce, motoristy či uživatele MHD a na vybrané místo v mapě zapsat pochvalu či problém společně s návrhem možného řešení.

web o Generelu dopravy

Máme připravený Framework, pomocí kterého Vám můžeme vytvořit jednoduchou aplikaci pro on-line sběr dat (body, linie, plochy). Právě jejím prostřednictvím sebrali ve Žďáru nad Sázavou od srpna do září 2020 od obyvatel města i dojíždějících občanů 510 podnětů k dopravní situaci.

Hojné využití svědčí o vhodném a elegantním řešení pro sběr podnětů od veřejnosti prostřednictvím jednoduchého formuláře, který si můžete libovolně nadefinovat. S ním pak lze dál pracovat, například si ho můžete jednoduše vložit do svých vlastních webových stránek jako iframe.

mapa_dopravy_mini

ukázka aktuální (vylepšené) podoby formuláře pro sběr dat

Pro obecný sběr podnětů od obyvatel také velmi dobře slouží samostatná aplikace Hlášení závad, kterou si pochvalují na mnoha dalších městech a obcích.

Copyright © 2023 | T-MAPY spol. s r.o.