GIS4U a DTM

GIS4U vás propojí na DTM

V červenci 2023 začaly kraje spouštět v testovacím provozu své portály DTM (více informací o projektu DTM ČR naleznete zde). Obce tak postupně mohou začít využívat krajem poskytovaná data Digitální technické mapy, tedy informace o polohopisu (ZPS) a dopravní a technické infrastruktuře (DTI). Zároveň jim v souvislosti s DTM vznikají nové povinnosti (podrobnosti o povinnostech obce jsou popsány níže). Nabízíme pomoc s obojím.

Napojíme vás na DTM a ukážeme vám, jak tato data využít na vašem úřadu.
Zajistíme za vás plnění zákonných povinností souvisejících s DTM.

Napojení na DTM

dodáme vám nástroje pro zobrazení, či stažení dat krajské DTM a propojíme je s relevantními pasporty (komunikace, veřejné osvětlení, zeleň atd.)

Plnění role editora DTI

obec je z pohledu DTM editorem dat DTI v jejím vlastnictví, svěřte nám tuto činnost a my se postaráme o zajištění všech povinností vyplývajících z této role

Nabízíme férové ceny zohledňující velikost obce, minimální administrativní zátěž a osobní přístup. Máme síť partnerů, kteří dlouhodobě působí v regionech a rozumí lokální problematice.

T-MAPY se spolupodílí na realizaci informačního systému DTM pro 12 krajů. Řešíme i vybrané projekty tvorby datové základy krajských DTM. Díky přímé účasti na krajských projektech zajistíme našim zákazníkům hladkou a optimální integraci na IS DTM kraje.

DTM a nové povinnosti obce

V souvislosti s realizací projektu Digitální technické mapy České republiky vzniknou obcím dva nové zákonné závazky:

  • povinnost editora
  • povinnost stavebníka

Obě tyto povinnosti se vztahují k poskytování dat do Informačního systému Digitální technické mapy Kraje (IS DTM K) v tzv. Jednotném výměnném formátu DTM (JVF DTM).

Obec jako editor

Obec je z pohledu DTM ČR editorem dat o dopravní a technické infrastruktuře (DTI). To znamená, že je povinna do IS DTM K poskytovat data o DTI v jejím vlastnictví a je odpovědná za správnost, úplnost a aktuálnost těchto údajů. Obec může tuto povinnost zajistit i prostřednictvím externího subjektu.

Obec jako stavebník

U stavebních a technických objektů a zařízení, kde je obec stavebníkem, je její povinností odevzdat informace o příslušných změnách v tzv. základní prostorové situaci (ZPS). Tato aktualizační data do IS DTM vkládá obcí pověřený zeměměřický inženýr s potřebným oprávněním (ÚOZI, resp. AZI).

Příklad: Obec postaví novou mateřskou školu

Protože je vlastníkem místního vodovodu a kanalizace, pro tyto konkrétní nově připojené sítě vystupuje obec v roli editora. Sítě nechá odborně zaměřit a následně tato (nová) data ve správném formátu odešle do IS DTM K (pomocí modulu pro poskytování DTI). Případně tuto povinnost splní obcí pověřený editor (např. externí správce datového skladu). Totéž platí v případě, že u školky přibude nový prvek veřejného osvětlení, nebo se v rámci stavby vybuduje příjezdová (místní) komunikace.

Z hlediska vlastní stavby vystupuje obec v roli stavebníka. Její odpovědností je tedy předat do IS DTM podklady pro změny v ZPS. Tyto podklady vytvoří geodet (ÚOZI/AZI) dle konkrétních smluvních vztahů. V modulu pro poskytování dat ZPS si obec může data zkontrolovat a potvrdit geodetovi jejich správnost před odesláním do IS DTM (to provádí vždy ÚOZI/AZI). Data zároveň zůstanou v informačním systému obce pro další využití.