GIS4U a DTM

GIS4U bude na práci s daty Digitální technické mapy připravený

1. 7. 2023 mají být spuštěny systémy krajských DTM (více informací o projektu DTM ČR naleznete zde). Od té doby obce mohou využít krajem poskytovaná veřejná data Digitální technické mapy (tj. informace o polohopisu a dopravní a technické infrastruktuře). Zároveň jim vznikají nové zákonné povinnosti (podrobnosti o povinnostech obce jsou popsány níže).

Pro snadné plnění těchto nových povinností i možnost další práce s daty DTM vyvíjíme pro GIS4U nové moduly:

Modul pro poskytování dat DTI

plnění role editora

Modul pro poskytování dat ZPS

plnění role stavebníka

Modul pro správu DTM obce a pro správu příslušných pasportů

komunikací, veřejného osvětlení, zeleně, atd.

T-MAPY se aktuálně spolupodílí na realizaci informačního systému DTM pro 11 krajů. Řešíme i vybrané projekty tvorby datové základy krajských DTM. Díky přímé účasti na krajských projektech zajistíme našim zákazníkům hladkou a optimální integraci na IS DTM kraje.

DTM a nové povinnosti obce

V souvislosti s realizací projektu Digitální technické mapy České republiky vzniknou obcím dva nové zákonné závazky:

  • povinnost editora
  • povinnost stavebníka

Obě tyto povinnosti se vztahují k poskytování dat do Informačního systému Digitální technické mapy Kraje (IS DTM K) v tzv. Jednotném výměnném formátu DTM (JVF DTM).

Obec jako editor

Obec je z pohledu DTM ČR editorem dat o dopravní a technické infrastruktuře (DTI). To znamená, že je povinna do IS DTM K poskytovat data o DTI v jejím vlastnictví a je odpovědná za správnost, úplnost a aktuálnost těchto údajů. Obec může tuto povinnost zajistit i prostřednictvím externího subjektu.

Obec jako stavebník

U stavebních a technických objektů a zařízení, kde je obec stavebníkem, je její povinností odevzdat informace o příslušných změnách v tzv. základní prostorové situaci (ZPS). Tato aktualizační data do IS DTM vkládá obcí pověřený úředně oprávněný zeměměřický inženýr (ÚOZI).

Příklad: Obec postaví novou mateřskou školu

Protože je vlastníkem místního vodovodu a kanalizace, pro tyto konkrétní nově připojené sítě vystupuje obec v roli editora. Sítě nechá odborně zaměřit a následně tato (nová) data ve správném formátu odešle do IS DTM K (pomocí modulu pro poskytování DTI). Případně tuto povinnost splní obcí pověřený editor (např. externí správce datového skladu). Totéž platí v případě, že u školky přibude nový prvek veřejného osvětlení, nebo se v rámci stavby vybuduje příjezdová (místní) komunikace.

Z hlediska vlastní stavby vystupuje obec v roli stavebníka. Její odpovědností je tedy předat do IS DTM podklady pro změny v ZPS. Tyto podklady vytvoří geodet (ÚOZI) dle konkrétních smluvních vztahů. V modulu pro poskytování dat ZPS si obec může data zkontrolovat a potvrdit geodetovi jejich správnost před odesláním do IS DTM (to provádí vždy ÚOZI). Data zároveň zůstanou v informačním systému obce pro další využití.