Město Třebíč spravuje 150 km místních komunikací III. třídy, 165 km komunikací IV. třídy a 77 ha veřejných ploch zeleně. Pro všechny tyto plochy musí zajistit několikrát ročně řádnou údržbu v rámci blokového čištění včetně zimní údržby. Město nevlastní společnost typu technických služeb a péče o městský majetek je řešena privátními subjekty.

I z toho důvodu potřebuje městský úřad velmi přesně evidovat čištěné plochy. Zpočátku byla tato agenda vedena lokálně u správce GIS, v roce 2017 bylo nasazeno sofistikovanější řešení v podobě specializované aplikace Blokové čištění od společnosti T-MAPY.

Prokazatelné dopady nasazení aplikace

efektivní plánování a koordinace čištění

jednodušší aktualizace map blokového čištění

úspora nákladů

Aplikace Blokové čištění od společnosti T-MAPY nám zjednodušila správu a aktualizaci dat blokového čištění a výrazně přispěla k efektivnějšímu plánování údržby městských ploch.

Ivo_Krčmář

Bc. Ivo Krčmář

správce GIS, Městský úřad Třebíč
blokove-cisteni (1)_mini

Technické informace

 • nadstavbový modul Pasportu komunikací
 • umožňuje evidenci a plánování blokového čištění komunikací, které se provádí 2x – 4x ročně
 • agendy Bloky, Bloky - termíny, Úseky čištění, Povrchy čištění, Vpustě čištění
 • evidence bloků, aktuálních i plánovaných termínů čištění, správců blokového čištění, ceny čištění a ulic, ve kterých čištění probíhá
 • úzké propojení s Pasportem komunikací přes úseky komunikací včetně indikace změn v geometriích úseků

Původní řešení evidence blokového čištění

Informacím o plochách udržovaných v rámci blokového čištění je v Třebíči věnována velká pozornost. Protože je již řadu let blokové čištění ve městě zajišťováno soukromými firmami, bylo třeba co nejpřesněji vyjádřit sumu udržovaných ploch tak, aby byla nasmlouvaná údržba nastavena průhledně, spravedlivě a byly za ní účtovány prokazatelně odpovídající částky. Sumarizace prostřednictvím délek komunikací se ukázala nedostatečná a byla proto nahrazena plošným vyjádřením.

Město má k dispozici pokročilá GIS data spravovaná místním Odborem rozvoje a územního plánování. Jako podklad byla použita data digitální technické mapy a pasportu zeleně, udržované plochy byly vyjádřeny polygony (tzv. bloky). Každému bloku pak byla přiřazena hodnota (číslo v rámci čištění), nebo speciální příznak (např. v případě plochy průběžného čištění centra nebo komunikaci v lokalitě památek UNESCO). Za účelem grafického vyjádření byly v prostředí ArcGIS vyhotoveny i mapové listy pro jednotlivé bloky.

Tato data včetně mapových výstupů byla vytvářena a udržována lokálně u správce GIS. V té době již město Třebíč využívalo webové agendové řešení v podobě aplikace Pasport komunikací od společnosti T-MAPY. V rámci jeho rozšiřování byla na základě požadavků města vytvořena specializovaná nadstavba pro evidenci dat blokového čištění.

Hlavní požadavky

zlepšení tvorby mapy blokového čištění, efektivnější koordinace prací, snadnější aktualizace a publikace dat

Nová aplikace Blokové čištění

Aplikace Blokové čištění je speciálně vyvinutá nadstavba Pasportu komunikací, která slouží k evidenci a plánování blokového čištění komunikací a ostatních ploch. Stejně jako u dalších agendových aplikací od společnosti T-MAPY, i zde mají uživatelé k dispozici všechny potřebné nástroje pro práci s databázovou i mapovou částí.

Všechny čištěné plochy v obci jsou rozděleny na bloky, které představují základní jednotky agendy. Tyto bloky byly převzaty z původní evidence, aktualizace dat probíhá již v novém řešení. Ke každému bloku se evidují termíny čištění (aktuální i plánované), spolu s označením a typem bloku, správcem blokového čištění a ulicí, ve které čištění probíhá. U jednotlivých úseků čištění je také možné nastavit cenu za jejich údržbu.

blokove_cisteni_trebic_mini

Díky propojení s Pasportem komunikací aplikace sama hlídá případné změny, ať už se jedná o zcela nové komunikace, nebo změny v geometrii stávajících. Pokud aplikace detekuje změny, zobrazí se notifikace u dotčených úseků čištění, které tak zůstávají stále aktuální.

U každého úseku čištění je také možné zaznamenat informaci o zákazu stání. Pokud je třeba evidovat přesnější informace o dopravních omezeních v rámci blokového čištění, lze přidat vrstvu dočasných značek v Pasportu komunikací. Tato informace se následně automaticky zobrazí i v aplikaci Blokové čištění.

image_2020_09_24T10_15_03_771Z

Další nástroje a vlastnosti aplikace

 • Díky atributu „stav“ lze v aplikaci evidovat právě probíhající čištění a zároveň již plánovat údržbu úseků pro následující období.
 • Tabulkový export do formátu xls obsahuje přesné informace o rozloze čištěných ploch.
 • Součástí aplikace je i evidence čištění kanalizačních vpustí.

Mapová část aplikace poskytuje názorný grafický přehled o jednotlivých blocích včetně termínů jejich čištění. Je v ní možné zobrazovat bloky podle různých typů, správců čištění, nebo podle zákazu stání. V mapě lze sledovat i to, kolik dnů zbývá do čištění jednotlivých úseků. Aplikace sama porovná aktuální datum s plánovaným termínem čištění a úseky, které budou čištěny v nejbližším období, zobrazí v mapě pomocí různých barev.

image_2020_09_24T10_11_40_139Z_mini

Aplikace nabízí i snadný export mapy do formátu pdf. Tyto mapy mohou sloužit pro lepší informování veřejnosti, pro snadnější orientaci řidičů úklidových vozů, nebo jako příloha smluv s firmami zajišťujícími údržbu městských komunikací.

image_2020_09_24T09_47_00_967Z_mini

Plán dalšího rozvoje

 • Publikace veřejné mapové aplikace Blokové čištění na webových stránkách města Třebíč.
 • Uživatelům z řad veřejnosti bude umožněno přihlásit se k odběru automatické e-mailové notifikace o termínech čištění v dané lokalitě.
 • Tvorba pokročilých sestav za jednotlivé bloky (výpis délek a ploch čištěných komunikací, chodníků a cyklostezek).
 • Tvorba komplexních tiskových výstupů (soutisk mapy včetně odpovídající legendy a zvolených statistických informací za vybraný blok).

Reference

Nasazení aplikace Blokové čištění splnilo naše očekávání. Zjednodušilo nám aktualizaci dat blokového čištění a umožnilo jeho efektivní plánování. Aplikaci budeme ve spolupráci s firmou T-MAPY dále rozvíjet hlavně v oblasti tiskových výstupů a dalších dat sdílených s veřejností. V plánu je publikace veřejné mapy blokového čištění na webu města, odesílání upozornění o termínech čištění pro registrované uživatele a příprava pokročilých tiskových výstupů.

Ivo_Krčmář

Bc. Ivo Krčmář

správce GIS, Městský úřad Třebíč

Zaujala Vás možnost efektivní správy blokového čištění, nebo samotný Pasport komunikací? Kontaktujte nás, rádi se Vám budeme věnovat.