Na konferenci E-government byla odsouhlasena podpisem "Memoranda o spolupráci" podpora vzniku Digitální mapy ČR.

Digitální technická mapa České republiky má sloužit k jednotné správě geodat o umístění sítí elektronických komunikací a dalších prvcích infrastrukturních sítí včetně poskytování informací o technické infrastruktuře veřejným orgánům, vlastníkům nemovitostí, investorům a veřejnosti. Neexistence DTM zamezuje urychlení výstavby technické infrastruktury, zejména infrastruktury elektronických komunikací pro gigabitové služby, zvyšuje náklady na straně veřejné správy a soukromého sektoru a udržuje nadměrnou byrokratickou zátěž pro všechny zapojené subjekty. Výsledkem DTM by tedy mělo být snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

Jak je patrné ze seznamu signatářů na konci Memoranda, zbývá k jeho úplnému podepsání ještě velký kus cesty, jakkoli zejména podpisy náměstka ministra vnitra JUDr. Jaroslava Strouhala a předsedy Rady vlády pro informační společnost ing. Vladimíra Dzurilly patří do kategorie těch nejdůležitějších.

Společnost T-MAPY se – v návaznosti na svou účast při tvorbě GeoInfoStrategie a v návaznosti na svou dlouhodobou činnost při tvorbě a prosazování digitálních technických map – aktivně účastní celého procesu jako zakládající člen OS GeoInfoStrategie při CAGI, PS Geoinformatika při ICT Unii a Asociace podnikatelů v geomatice (mj. jsme také spolupracovali na textu Memoranda).

Další informace se dozvíte na T-MAPY Setkání uživatelů 2018 či při jiných pracovních jednáních.

PDF

Memorandum - Digitální technická mapa ČR

Download