GeoFaM

Facility management efektivně a na míru

GeoFaM je otevřená konfigurovatelná platforma pro podporu celého životního cyklu budov a staveb a jejich technologií.

Základní přínosy

Jednotná a přehledná evidence areálů, budov a staveb, místností, venkovních ploch

Evidence technologií a technických zařízení budov a staveb

Modularita a konfigurovatelnost – systém na míru potřebám uživatelů

Aktuální a kdykoliv dostupná digitální dokumentace budov a staveb a jejich technologií (PC, tablet, mobilní telefon)

Optimalizace nákladů na správu a provoz budov a areálů

Management termínů prohlídek, revizí a záruk včetně notifikací

Efektivní inventarizace majetku

Snadná orientace a navigace v areálech, budovách a stavbách

 • Nalezení uzávěrů přívodů energií a médií při havárii
 • Detekce extrémních průtoků/spotřeb – netěsnící zařízení, odtoky retenčních nádrží
 • Evidence aktuálního zapojení elektroinstalace
 • Prohlídky a kontroly (ne)existujících zařízení
 • Kontroly hasících přístrojů
 • Údržba a prohlídky výtahů
 • Úklid, mytí oken a fasád
 • Údržba venkovních ploch – zimní úklid chodníků
 • Evidence majetku – inventury
 • Rozpočítávání nákladů
 • Navigace v budovách
 • Dokumentace pro požární bezpečnost
 • Zpřístupnění místností dle rozvrhu rezervací

Hlavní funkce

Možnost nasazení v jakékoliv fázi životního cyklu budovy

Podpora údržby budov, staveb a jejich technologií

Podpora správy prostorů a ploch

Podpora požární a objektové bezpečnosti

Podpora energetického managementu

Integrace, zpracování a vizualizace dat provozu budov, staveb a technologií

Sběr, ukládání, analýzy a vizualizace dat z IoT senzorů

Evidence a sledování historie

Volitelná podrobnost evidovaných údajů

Moduly platformy

Diagram-Moduly-platformy

Geoinformační podpora

Pro efektivní provoz, správu a údržbu budov a staveb a technologiích je třeba udržovat a sdílet dostupné aktuální a relevantní informace o:

 • Budovách a stavbách z pohledu jejich struktury – jednoznačná identifikace budov a staveb, jejich částí, areálů apod.
 • Stavebních konstrukcích budov a staveb, otvorech v nich, výplních, površích konstrukcí
 • Stavu stavebních konstrukcí
 • Technologiích budov a staveb
 • Využití budov a staveb a jejích částí
 • Stavu a provozu technologií
 • Spotřebách energií a médií
 • Další kritické informace

Jelikož areály, budovy a stavby se vždy nacházejí na jistém a stálém místě zemského povrchu, ukazuje se velmi užitečným evidovat jejich prostorový kontext (tvar a polohu vůči zemskému povrchu). Veškeré informace o budovách a stavbách lze pak velmi snadno integrovat s informacemi o okolních a souvisejících budovách a stavbách i dalšími informacemi o dalších objektech a jevech okolního světa, které mají prostorový kontext a názorně a efektivně zobrazovat analyzovat informace související s budovami a stavbami a jejich provozem ve 2D či 3D mapách.

Životní cyklus budov a staveb

Diagram-Životní-cyklus-budov-a-staveb

Slovníček pojmů a vysvětlivky

 • Využití BIM dat v jednotlivých fázích životního cyklu budovy/stavby
 • Interoperabilita s IFC výměnným formátem BIM
 • Vizualizace IFC modelů na podkladě jiných 2D a 3D modelů – terén, infrastruktura, zástavba,…
 • Editace a správa poznámek – BCF
 • Import a exporty dat
 • Správ a aktualizace digitální dokumentace jednotlivých stupňů a verzí
 • Správa IFC modelů jako příloh  
 • Vedení a vizualizace historie změn
Building Management System - BMS

Definice s využitím Wikipedia.org:
BMS je řídicí počítačový systém instalovaný v budovách a stavbách, který řídí a monitoruje mechanická a elektrická zařízení budovy či stavby, jako jsou ventilace, osvětlení, napájecí systémy, požární systémy a bezpečnostní systémy a další technologie budov a staveb. BMS se skládá ze softwaru a hardwaru; softwarový program je obvykle konfigurován hierarchicky. Pro komunikaci jednotlivých komponent se používají komunikační protokoly např. C-Bus, Profibus a tak dále. Pro integraci systémů budov se používají internetové protokoly a otevřené standardy jako jsou DeviceNet, SOAP, XML, BACnet, LonWorks a Modbus.

BMS je důležitým zdrojem provozních dat.
 • Využití BMS dat pro provoz, správu a údržbu budov a staveb a jejich technologií
 • Vizualizace provozních dat BMS v 2D (půdorysy budov/staveb, podlaží, technologií)  a 3D (prostorové modely budov/staveb a technologií)mapových kompozicích 
 • Import BMS dat
 • Analýzy provozních dat BMS 
 • Vizualizace časových průběhů 
 • Detekce anomálních stavů provozu budov a staveb a technologií
 • Vedení a vizualizace historie změn
Building Information Management/Modeling je proces vytváření a správy dat o budově či stavbě a jejích technologiích během jejího celého životního cyklu.

GeoBIM je BIM rozšířený o prostorový kontext dat, které BIM vytváří a spravuje. Mimo jiné umožňuje provádění prostorových analýz a zobrazování dat ve 2D či 3D mapě. GeoBIM tak spojuje výhody a vlastnosti BIM a GIS.
Další aplikace a služby, jako např. výběr ze široké skály pasportních aplikací.
 • Jednotný datový sklad pro všechny aplikace T-GeoFaM
 • Sdílení dat mezi aplikacemi
 • Jednotná správa popisných/atributových dat i dat s prostorovým kontextem
 • Vedení historie změn
 • Hierarchie objektů (Areál – Budova – Podlaží – Místnost)
 • Vazby mezi objekty (Zásuvka – Jistič – Rozvaděč) 
 • Metadatové informace
 • Dostupnost aktuální digitální dokumentace skutečného stavu budovy/stavby
 • Efektivní plánování průběhu demolice a likvidace odpadů
 • Efektivní koordinace dodavatelů a subdodavatelů 
 • Efektivní kontrola průběhu demolice
Definice dle IFMA (International Facility Management Association):
Facility management je metoda, jak v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Zahrnuje v sobě principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických věd.

Definice dle ČSN 15 221:
Facility Management pokrývá a slučuje velmi širokou škálu procesů, služeb, činností a zařízení. Rozhraní mezi základními činnostmi a podpůrnými službami je stanoveno individuálně každou jednotlivou organizací.

Základním konceptem Facility Managementu je zajištění integrovaného řízení na strategické a taktické úrovni tak, aby došlo ke sladění dohodnutých poskytovaných podpůrných služeb (FM-služeb). Toto vyžaduje specifické odborné způsobilosti a tím se Facility Management odlišuje od izolovaného obstarání jedné nebo více služeb.


GeoFM je FM rozšířený o prostorový kontext, umožňuje prostorovou lokalizaci objektů, jevů a událostí FM a mimo jiné umožňuje provádění analýz prostorových vztahů mezi objekty, jevy a událostmi a zobrazení objektů, jevů a událostí ve 2D či 3D mapě. GeoFM tak spojuje výhody a vlastnosti FM a GIS.
 • Využití dat zařízení IoT pro provoz, správu a údržbu budov a staveb a jejich technologií
 • Vizualizace zařízení a dat IoT v 2D (půdorysy budov a staveb, podlaží, technologií)  a 3D (prostorové modely budov a staveb a technologií)mapových kompozicích 
 • Import IoT dat
 • Analýzy dat IoT
 • Vizualizace časových průběhů 
 • Detekce anomálních stavů provozu budov/staveb a technologií
 • Vedení a vizualizace historie změn
 • Jednotná a přehledná evidence areálů, budov, místností, venkovních ploch ve volitelné podrobnosti. 
 • Jednotná a přehledná evidence stavebních konstrukcí budov, dveří, oken a dalších prvků ve volitelné podrobnosti
 • Relevantní a aktuální podklady pro zadání a kontrolu činností souvisejících s provozem a údržbou (výměry a povrchy ploch pro úklid, plochy stěn pro výmalbu, plochy skleněných výplní pro mytí, plochy fasád pro mytí, výměry pro údržbu venkovních ploch...)
 • Relevantní a aktuální podklady pro přípravu stěhování
 • Relevantní a aktuální podklady pro stavební úpravy budov
 • Evidence a sledování historie změn v datech
 • Rozšiřování struktury popisných informací o informace pro potřeby konkrétních zákazníků.
 • Relevantní a aktuální podklady pro orientační mapky, plánky a pro orientační systémy
 • Jednotná a přehledná evidence technických zařízení budov a staveb ve volitelné podrobnosti. 
 • Funkční vazby mezi zařízeními, relevantní a aktuální podklady pro provoz, správu a údržbu technologií budov a staveb. 
 • Relevantní a aktuální podklady pro zadání a kontrolu činností souvisejících s provozem a údržbou (plánovaná a vyžádaná údržba technologií budov a staveb, energetický management, objektová bezpečnost, požární bezpečnost...)
 • Relevantní a aktuální podklady pro opravy a úpravy zařízení technologií budov/staveb
 • Evidence a sledování historie změn v datech
 • Rozšiřování struktury popisných informací o informace pro potřeby konkrétních zákazníků.
Prostorový kontext reprezentuje tvar a umístění objektu, jevu, události ve skutečných souřadnicích některého souřadného systému. Prostorový kontext může být definován přímo souřadnicemi geometrie objektu (ve 2D či 3D reprezentaci) nebo může být definován pomocí vztahu k jinému objektu, jevu či události (např. jistič se nachází v rozvaděči s označením XYZ, údržba komunikace číslo XYZ probíhá od kilometru 21,54 po kilometr 24,45).
 • Sdílení digitální dokumentace všemi zúčastněnými – vlastník, provozovatel, uživatel, nájemce, dodavatelé služeb 
 • Udržování dokumentace v souladu se skutečným stavem budovy/stavby
 • Tvorba grafických a tabulkových výstupů dle požadavků a potřeb – obsah, symbolika,…
 • Neustále dostupná aktuální digitální dokumentace stavební i technologické části budovy/stavby
 • Vedení historie změn stavební i technologické části budovy/stavby
 • Relevantní podklady 
  • Pro správu prostorů a ploch
  • Pro provoz a údržbu technologií
  • Pro energetický management
  • Analýzy provozu technologií, detekce anomálních stavů
  • Pro outsorcované služby a činnosti
  • atd.
 • Sdílení digitální dokumentace všemi zúčastněnými – investor, architekt, projektant, uživatel, vlastník
 • Udržování dokumentace v souladu se skutečným stavem budovy či stavby
 • Tvorba grafických a tabulkových výstupů dle požadavků a potřeb – obsah, symbolika,…
 • Rychlé a snadné vytváření variantních návrhů a simulací
 • Efektivní koordinace dodavatelů a subdodavatelů 
 • Efektivní plánování průběhu stavby
 • Efektivní kontrola průběhu realizace výstavby
 • Dostupnost aktuální digitální dokumentace při přebírání budovy či stavby k užívání
 • Sdílení digitální dokumentace všemi zúčastněnými – investor, architekt, projektant, uživatel, vlastník
 • Dostupná aktuální digitální dokumentace pro projektování a plánování průběhu rekonstrukcí a velkých oprav
 • Vizualizace záměru v kontextu okolí budoucí budovy či stavby
 • Tvorba grafických a tabulkových výstupů dle požadavků a potřeb – obsah, symbolika,…
 • Rychlé a snadné vytváření variantních návrhů a simulací
 • Efektivní koordinace dodavatelů a subdodavatelů 
 • Efektivní kontrola průběhu realizace rekonstrukcí a oprav
 • Dostupnost aktuální digitální dokumentace při přebírání budovy či stavby po ukončení rekonstrukce/opravy
 • Hlášení závad na zařízeních a technologiích, SW podpora procesu řešení problému
 • Automatické notifikace blížících se termínů revizí
 • Plánování a evidence servisních zásahů
 • Hlídání záručních lhůt
 • Sdílení digitální dokumentace všemi zúčastněnými – investor, architekt, projektant, uživatel, vlastník,
 • Vizualizace záměru v kontextu okolí budoucí budovy či stavby
 • Tvorba grafických a tabulkových výstupů dle požadavků a potřeb – obsah, symbolika,…
 • Rychlé a snadné vytváření variantních návrhů a simulací

Chcete se o GeoFaM dozvědět víc? Kontaktujte nás.

Petr Glos - 724 173 824

petr.glos@tmapy.cz