T-MAPY

Spolupráce s EU

Společnost T-MAPY spol. s r. o. dlouhodobě využívá pro vzdělávání zaměstnanců a spolupráci s vysokými školami možnosti financování z dostupných dotačních zdrojů.
O aktuálně realizovaných i ukončených projektech se stručně dozvíte v dalších kapitolách.

Vývoj řešení prediktivní správy majetku PREASMA

T-MAPY získaly významnou dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu.

Předmětem projektu PREASMA (Prediktivní Asset Management) je rozvoj informační podpory procesů digitálních dvojčat objektů vystavěného prostředí.

Firma T-MAPY spol. s r.o. vnímá potřeby stávajících zákazníků rozšířit funkcionalitu agendových/evidenčních aplikací založených na využití GIS o podporu procesů provozu, správy a údržby majetku, a to i v souvislosti s připravovanou povinností používat BIM standardy a technologie ve velmi blízké budoucnosti.

Rozšíření funkcionalit stávajících aplikací o podporu FM a BIM a rozšíří potenciální okruh zákazníků společnosti i o ty, kteří doposud nepociťovali potřebu podpory evidence majetku s využitím GIS, ale poptávají právě podporu procesů pro provoz, správu a údržbu majetku či podporu implementace BIM ve své organizaci.

T-MAPY_Preasma_plakát_page-0001

Evropská unie spolufinancuje T-MAPY SBX Suite

T-MAPY získaly významnou dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Dotace byla určena pro vytvoření integrační platformy SPINBOX Suite pro tvorbu koncových aplikací. Cílem projektu byla modernizace a rozšíření stávajících webových a mobilních firemních řešení s předpokladem zvýšení stávajícího podílu na trhu geoinformačních technologií a to jak v oblasti veřejné správy, tak i soukromého sektoru nejen u nás, ale i v zahraničí.

Co je to SPINBOX Suite?

SPINBOX Suite je integrační platforma a framework pro tvorbu aplikací s důrazem na využití geoprostorových dat. Jedná se o významné rozšíření možností vybraných technologií, tvorbu komponent pro komplexní práci s prostorovými a popisnými daty.

T-MAPY Spinbox Suite dotace - final-page-001

Dotace začala 1. 3. 2017 a skončila 31. 1. 2020.

Expertní domény

Společnost T-MAPY spol. s r.o. ukončila v únoru 2015 realizaci projektu Expertní domény (CZ.1.04/1.1.04/92.00319), který byl finančně podpořen v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v globálním grantu - „Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu - EDUCA“, blíže pak v oblasti podpory 4.1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.

Cílem projektu zahájeného v září 2013 bylo podpořit rozvoj zaměstnanců v oblasti specifického vzdělávání tak, aby došlo ke zvýšení kvalifikační úrovně, klíčových dovedností a znalostí ve firemních expertních doménách.

Projekt reagoval na rychlý technologický vývoj v oblasti IT, na vzrůstající požadavky zákazníků a zvyšující se konkurenci na trhu. Realizace projektu zabezpečila zaměstnancům komplexní systém specifického odborného vzdělávání, které je nutné pro výkon činností na odborných pozicích ve společnosti T-MAPY.   

Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace NeoCartoLink

Společnost T-MAPY se v roli aktivního partnera zapojila 1. 5. 2012 do realizace projektu „Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace NeoCartoLink (CZ.1.07/2.4.00/31.0010)“ financovaného z OPVK. Hlavním koordinátorem projektu je Univerzita Palackého v Olomouci, konkrétně Katedra geoinformatiky.


Projekt si klade ambice intenzivněji propojit výzkumné, pedagogické a aplikační odborníky společně se studenty kartografie do znalostní platformy v oblasti tvorby, vizualizace, reprezentace a publikace geografických dat s cílem zvýšit odbornost především importem a sdílením zahraničních poznatků a zkušeností a jejich šířením pomocí seminářů a konzultací, účastí na zahraničních stážích a konferencích.
  

Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice - GeoInfoNet

Společnost T-MAPY se v roli aktivního partnera zapojila v červnu 2012 do realizace projektu Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice - GeoInfoNet (CZ.1.07/2.4.00/17.0069), financovaného z OPVK. Hlavním koordinátorem projektu je Univerzita Palackého v Olomouci, konkrétně Katedra geoinformatiky. Projekt podporuje spolupráci mezi subjekty zabývajícími se vzděláváním, výzkumem, vývojem a aplikací geoinformatiky.

Cílovou skupinou projektu jsou studenti VŠ, akademičtí, vědečtí a ostatní pracovníci VŠ koordinátora i partnerských organizací. V rámci realizace projektu GeoInfoNet společnost T-MAPY zajišťuje exkurze studentů a pracovníků partnerských institucí. Současně se pracovníci účastní informačních a odborných přednášek partnerů, stáží a vzdělávacích kurzů. Propojením s ostatními partnery dochází k prohloubení spolupráce a vzájemnému sdílení znalostí z oblasti geoinformatiky.

 

OPVK - InDOG

Společnost T-MAPY spol. s r.o. je nefinančním partnerem projektu OPVK - InDOG (Inovace doktorského studia Geoinformatika a kartografie). Projekt, který je od 1. 2. 2012 řešen Univerzitou Palackého v Olomouci, je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0078).


Cílem projektu je inovovace studia doktorských oborů na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na geoinformatiku a kartografii (s dopadem na studenty jiných vysokých škol v ČR podobného zaměření) podporou zaměření studia na nejnovější digitální technologie. Snahou projektu je vytvoření kvalitních podmínek pro moderní a plnohodnotnou přípravu studentů doktorského studia geoinformatiky a kartografie.


Z velké řady výstupů budou těmi klíčovými výrazně konkurenceschopnější absolventi nežli doposud a kvalitní studijní prostředí, které přetrvá i po skončení projektu.