Evidence závazných stanovisek

aplikace na zpracování a evidenci závazných stanovisek včetně grafického znázornění

Aplikace je efektivním nástrojem pro evidenci a správu závazných stanovisek pro orgány územního plánování.

K 1. 1. 2018 nabývá účinnosti novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Velkou novinkou, kterou tato novela přináší, je vydávání závazných stanovisek orgánů územního plánování dle § 96b stavebního zákona v novelizovaném znění. Novela stavebního zákona tak přinese zvýšené administrativní nároky na orgány územního plánování především v následujících činnostech:

 • Posuzování souladu záměru s územně plánovací dokumentací (ÚPD)/politikou územního rozvoje (PÚR)/cíli a úkoly územního plánování orgán územního plánování.
 • Sledování platnosti vydaného závazného stanoviska, která je zákonem omezena na 2 roky, v odůvodněných případech může být prodloužena max. na 3 roky.
 • Hlídání souladu vydaného závazného stanoviska s posuzovanou ÚPD/PÚR – dostane-li se závazné stanovisko před uplynutím doby platnosti do rozporu s politikou územního rozvoje nebo s následně vydanou územně plánovací dokumentací, bude mít orgán územního plánování povinnost z moci úřední závazné stanovisko nahradit novým závazným stanoviskem.


V reakci na uvedené zatížení orgánů územního plánování T-MAPY připravili aplikaci Evidence závazných stanovisek.
EZS_mini

Hlavní nástroje aplikace

Zákres a editace dotčeného území záměrem

Vyhledávání v mapové části např. dle adresy/parcely/katastrálního území apod.

Filtrování údajů v databázové části

např. vyhledání závazných stanovisek v katastrálním území/na dotčené parcele, dle vydaného souhlasu apod.

Vkládání elektronických příloh

vydané závazné stanovisko, přílohy k závaznému stanovisku, apod.

Upozornění na vypršení platnosti závazného stanoviska

Integrace s VITA

možnost rozšíření o integrační modul VITA, zajišťující automatické plnění databáze EZS z web služeb distribuovaných firmou VITA software

EZS2_mini
EZS3_mini

Řešení Evidence závazných stanovisek, vytvořené na platformě technologie T-MAPY T-WIST, se skládá ze dvou částí:

Databázová aplikace

Závazná stanoviska - pro evidenci a správu závazných stanovisek

 • Evidence spisových náležitostí (např. čj., spisová značka)
 • Údaje o žadateli
 • Typ stanoviska
 • Název stavby
 • Rozsah dotčeného území
 • Vydání souhlasu (ANO/NE)
 • Datum vydání
 • Datum platnosti
 • Poznámka (stav územního řízení, apod.)

Možnost rozšíření aplikace o Evidenci ÚPD (Obec, typ ÚPD, datum účinnosti, atd.)

Mapová aplikace

umožňuje lokalizaci a zákres záměru. Standardní součástí jsou tyto mapové podklady:

 • Závazná stanoviska
 • Řešená území ÚPD
 • Katastrální mapa
 • Územní identifikace (aktuální data z RÚIAN: správní hranice, adresní místa, stavební objekty a ulice)
 • Základní mapa
 • Letecké snímky ORP

Pro snadnější rozhodování při vydávání závazných stanovisek dále doporučujeme doplnit mapovou část o další mapové aplikace s daty a podklady z oblasti územního plánování, např.:

 • Územně plánovací dokumentace obcí
 • Zásady územního rozvoje
 • Územně analytické podklady

Kde už aplikace pomáhá elegantně evidovat závazná stanoviska?

Evidenci závazných stanovisek už úspěšně používají např. obce s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji, v Moravskoslezském kraji, dále pak v Hradci Králové, v Trutnově, ve Vrchlabí, v Kuřimi, v Brně, v Domažlicích, v Třebíči, v Uherském Hradišti, v Českém Krumlově či v Mladé Boleslavi a v dalších městech.

Spravujte a evidujte svá závazná stanoviska jednoduše a účinně!

Kontakt

Zaujala Vás aplikace? Chcete, abychom nezávazně přijeli s prezentací a aplikaci předvedli? Kontaktujte nás!